Трима служители от ОП „Чистота-Свищов“ ще се грижат за градинките в Свищов. Това става след специална промяна в правилника за работа на общинското предприятие, която съветниците трябва да приемат на първото си заседание за годината, научи Актуално Свищов.
„Считано от 1 март приема изменение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота – Свищов” – град Свищов, приет с Решение № 297/31.07.2008 г., Протокол № 19 на Общински съвет – Свищов, като променя структурата на ОП „Чистота – Свищов” – град Свищов съгласно Приложение № 1 към чл. 15 от Правилника, както следва:
• 3 бройки длъжност: „Ръководител сметосъбиране и сметоизвозване“ се трансформират в 3 бройки длъжност „Метачи“; 1 бройка „Специалист контрол разходи“ се закрива“, пише в предложението.
През последните години община Свищов реализира редица проекти по оперативните програми и структурните фондове на ЕС за благоустрояване на градската среда и нейното поддържане. Тези дейности са определени като приоритет за общинската администрация, тъй като се представя цялостната концепция, свързана с преосмисляне ролята на междублоковите пространства като част от живота на местната общност.
Съгласно Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реализирани проекти, Община Свищов е длъжна да осигури финансовата и институционална устойчивост на постигнатите резултати в период от 5 години след приключване на проекта, пише в мотивите на предложението.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.