Съветниците гласуват как ще стават бюджетните плащания на Общината до приемане на Бюджет 22 на Свищов. Това става със специално решение на местния парламент, което трябва да се приеме на редовното заседание за януари, научи Актуално Свищов.
Пълният текст на проекта на решение:

Считано от датата на приемане на настоящото Решение:
1. Дава съгласие Кметът на Общината при получаване на целеви трансфери от министерства да извършва разходи, в т. ч. капиталови през 2022 година в съответствие със сключени договори и поети ангажименти през 2021 година.
2. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава предоставянето на трансфери към бюджетни организации извън системата на Общината през 2022 година, съгласно сключени договори.
3. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава усвояването на кредит от финансова институция през 2022 година при спазване срока за усвояване по договора.
4. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава извършването и плащането на погасителни вноски и лихви по кредити към финансови институции, съгласно клаузите по договорите и сроковете.
5. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава извършването на разходи за помощи за погребения на социално слаби, съгласно т. 40 от Решение № 396/25.02.2021 година, Прот. № 25 на Общински съвет – Свищов.
6. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава отпускането на временни безлихвени заеми по сметките за средствата от Европейския съюз по проекти по оперативни програми с цел успешно реализиране и финализиране, съгласно сключените договори.
7. Дава съгласие Кметът на Общината при възстановяване на Данък добавена стойност от НАП по приходната и/или разходната част да извършва разходи, в т.ч. капиталови, съгласно сключен договор през 2021 година.
МОТИВИ: Утвърждаване на бюджетните разплащания, в т.ч. капиталови разходи, дейности по оперативни програми и други с оглед спазване на договорни отношения от 2021 година до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година и впоследствие бюджета на Община Свищов за 2022 година при спазване на нормативните изисквания в условия на неприет бюджет.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.