Три читалища в села от общината ще търсят финансиране за саниране от Плана за възстановяване и развите, научи Актуално Свищов.
За да се случи доброто намерение ОбС-Свищов трябва да осигури финансиране за изготвяне на необходимата документация. Това става чрез актуализация на бюджета на Общината за 2022 година по предложение на кмета Генчев. Предложението е включено за разглеждане на извънредното заседание на местния парламент, което ще се проведе в петък, 9 септември от 14 часа.
Кметът предлага чрез промяната осигуряване на общо 51 300 лева за изготвяне на работни проекти и технически паспорти на НЧ „Възраждане-1908” село Българско Сливово”, НЧ „Развитие-1891” село Козловец и НЧ „Съзнателност-1899” село Овча могила.
Проектите за реконструкция на читалищата НЧ „Възраждане-1908” село Българско Сливово, НЧ „Съзнателност-1899” село Овча могила и НЧ „Развитие-1891” село Козловец са инвестиция в устойчивото развитие на културната инфраструктура, пише в мотивите си кметът Генчев.
Заложените дейности предвиждат изготвяне на технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност и работни проекти за три от читалищата, разположени на територията на Община Свищов с цел подобряване на съществуващата материална база, обслужваща културната дейност в Българско Сливово, Овча Могила и Козловец, посредством повишаване на енергийната ефективност на сградите, създаване на по – добри битови условия за работа и осигуряване на достъп до тях за хората в неравностойно положение.
Сред приоритетите на читалищните настоятелства и кметствата са: адаптиране на читалището към културните и икономическите условия; работа с деца и младежи; запазване на народните традиции и фолклор, на музикалните и танцови изкуства, осъвременяване и поддържане работата на самодейните състави и приобщаването им към националния културен календар.
С реализирането на проекта ще бъде постигната по-здравослoвна и естетична среда в сградите. Ще бъдат осигурени нормални условия за работа на самодейните състави, за дейността на всички клубове, които се помещават в читалището, както и за провеждане на концерти, празници и др. масови събития в сградите.
Друга съществена дейност от реализацията на проектното предложение е популяризирането на културно-историческото наследство и разкриване на нови дейности към читалищните състави и групи.
Специфичните цели на проекта са свързани с подобряване, обновяване и модернизиране на сградния читалищен фонд чрез дейности, насочени към изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите.
С цел засилване функционалните връзки между града и прилежащата територия, проектните предложения са включени в План за интегрирано развитие на Община Свищов. Посочените обекти са от приоритетно значение и са структурирани спрямо необходимостта от интервенции и възможностите за финансиране по Национален план за възстановявани и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“, Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, пише още кметът в мотивите си.