Прокуратурата отказа да образува досъдебно производство по сигнал за нередности в свищовската болница по време на кризата с К-19 в края на 2020 година, научи Актуално Свищов.

Решението е на прокурор Атанас Филипов от Териториално отделение – Павликени при Районна прокуратура – Велико Търново. Той се е произнесъл като наблюдаващ прокурор по преписка № TOC-1111/2020 г. по описа на Районна прокуратура – Велико Търново.

Предисторията

Преписката по описа на Районна прокуратура – Велико Търново е образувана по повод сигнал на адвокат Ясен Кръстев. Той е получен на електронния адрес на Районна прокуратура – Варна, където свищовлията живее и е адвокат, като е препратен по компетентност на Териториално отделение – Свищов при Районна прокуратура – Велико Търново.

В сигнала си адвокат Кръстев, се позовава на публикация във Фейсбук от профил с наименование „Konstantin Ganev“, че вероятно съпругата на публикуващия – д-р Петя Страхилова, във връзка с упражняваната от нея медицинска професия, станала нередности в лечебницата. Линк към публикацията.

 

По преписката е извършена предварителна проверка от РУ – Свищов при ОДМВР – Велико Търново по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт. В хода на проверката са снети обяснения от д-р Страхилова, от кмета Генчев, приложени са множество писмени материали, относими към случая.

Преписката приключила и била получена в Териториално отделение – Свищов при Районна прокуратура – Велико Търново с мнение за прекратяване.

По преписката била възложена допълнителна проверка, в хода на която са снети обяснения от Вяра Мирева – медицински фелдшер при ФСМП – Свищов, от д-р Маргарита Чекова – лекар вътрешно отделение МБАЛ – Свищов, Венета Бончева , от Свищов – потърсила медицинска помощ в МБАЛ – Свищов. Приложени са информация и документи на РЗИ – Велико Търново, касаеща функционирането на МБАЛ в условията на пандемия „Ковид 19“. От МБАЛ – Свищов са изискани и приложени списъци на работещите в МБАЛ – Свищов за периода от 01.11.2020 г. до месец януари 2021 г., графици на лекари и медицински сестри за гореспоменатия период и медицински документи на лицето Ганчо Ламбев. Приложена е информация от ФСМП – Свищов, свързани с транспортирането на пациентите Ганчо Петков Ламбев, Марийка Спасова Петкова и Ангелина Маринова Божанова. Приобщени са копия от журнал – адреси и журнал – амбулатория. От МБАЛ – Бяла е изискана информация.

След извършване на допълнителната проверка преписката е получена в Териториално отделение – Свищов при Районна прокуратура – Велико Търново с мнение за прекратяване.

След отвод на прокурорите от състава на Териториално отделение – Свищов, преписката е разпределена на мен.

От събраните в хода на проверката и допълнителната такава материали се установява, че д-р Петя Страхилова е работила като лекар в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – Свищов на трудов договор на 3 часа. Същата е била в болничен, поради заболяване от Ковид-19. Същата, когато отишла на работа установила, че пациенти чакали с часове пред приемния кабинет на шестия етаж. Относно организацията на работа д-р Страхилова се информирала от кмета на общината Генчев, като останала с впечатление, че последният разпорежда къде и как да бъдат лекувани пациенти, коментирал изследвания и история на заболявания. Д-р Страхилова посочила, че в Ковид-отделението работели студенти, на които се възлагали задължения не само на санитари, но и на лекари. В обяснениято си д-р Страхилова посочва възмущението си, че според нея немедицински лица изпълняват задължения на медицински лица в МБАЛ – Свищов, както и от това, че болницата нямало дежурни лекари, медицински сестри и пациенти с други заболявания не се приемали.

В обясненията си кметът Генчев посочил, че като председател на Кризисния щаб при Община – Свищов, сформиран с негова заповед № 287, РД-01-03 от 05.03.2020 г., във връзка с разпространението на Ковид – 19, в Ковид-сектора към Вътрешно отделение в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – Свищов изпълнявал задължения като санитар през описания от д-р Страхилова период.

Установено е, че през м. април 2020 г. бил разработен План за действие при хоспитализация на пациенти с Ковид – 19 и осигуряване непрекъснатост на лечебно-диагностичния процес в МБАЛ – Свищов. Освен Ковид-отделение било създадено и Пре-ковид отделение с цел избягване пресичането на потоци и отделянето на пациенти с уточнена и неуточнена коронавирусна инфекция.

По преписката е приложена информация от РЗИ – Велико Търново, в която се сочи, че Ковид-отделението в МБАЛ – Свищов отговаряло на изискванията на медицински стандарт “Инфекциозни болести“ с необходимо оборудване и апаратура, обезпечено било с необходимия персонал /съгласно разработени графици/, в т.ч. 24 часово присъствие на лекар. Налична била адекватна организация за вземане на PCR и антигенни тестове в обособено помещение. Предприети били строги мерки относно пропускателния режим и дезинфекция на болницата. Осигурени били предпазни средства с висок клас за персонала! Решенията за преустановяване дейността на отделения в МБАЛ – Свищов, както и трансформирането на леглата в тях в легла за ковид-болни било разпоредено Със заповед на директора на РЗИ – Велико Търново и вследствие от разпоредбите на M3.

От друга страна по преписката е установено, че като доброволец Генчев, е изпълнявал функцията на санитар, след проведен инструктаж от управителя на болницата. Генчев посочил, че не е подписвал медицински документи, не е назначавал терапии, не е извършвал медицински манипулации, не е присъствал на извършвани от д-р Страхилова прегледи и визитации.

Установено е още, че на 01.12.2020 г. бил регистриран прием на девет пациенти. Хоспитализацията на пациенти с Ковид-19 и превеждането им в други лечебни заведения се организирала по изготвения План за действие при хоспитализиране на пациенти с Ковид-19. При пациенти с усложнено състояние, същите незабавно са транспортирани от ЦСМП към най-близката болница с ОАИЛ/КАИЛ.

Заключението на прокурора

При така установената фактическа обстановка приемам, че следва да се откаже образуване на наказателно производство и преписката да се прекрати.

Разпоредбата на чл. 324, ал. 1 от НК (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 89 от 1986 г., изм., бр. 1 от 1991 г., бр. 10 от 1993 г.) инкриминира действията на този, който упражнява професия или занаят, без да има съответна правоспособност. Предвиденото наказание е лишаване от свобода до една година или с глоба от сто до триста лева.

Специални случаи на посочената новела са уредени в чл. 324, ал. 2 от НК (Доп. – ДВ, бр. 83 от 1998 г., изм., бр. 76 от 2005 г., изм. и доп., бр. 75 от 2006 г., в сила от 16.09.2006 г.), който повелява, че когато професията или занаятът са свързани със здравеопазването на населението, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от сто до триста лева. Същото наказание се налага на лекар, лекар по дентална медицина или магистър-фармацевт, които упражняват професията си в нарушение на установения за това ред.

Разпоредбата на ал. 3 от посочения член на НК урежда квалифицирай състав, който инкриминира повторността, като предвидената наказателна отговорност е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от сто до триста лева, като съдът може да постанови и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7 от НК.

Събраните материали по преписката не дават основание да се приеме, че са налице изискващите се предпоставки за образуване на досъдебно производство – законен повод и достатъчно данни по смисъла на чл. 211 от НПК, поради липса на втората предпоставка.

Събраните данни по преписката са в насока, че няма такива, които да сочат, че Генчев е упражнявал професия на лекар по време на пребиваването му в болницата като доброволец. Не са събрани данни, които да сочат, че студенти по медицина са извършвали дейности, присъщи на квалификацията на лекар.

Адвокат Кръстев заяви пред Акутално Свищов, че няма да обжалва постановлението на прокурора. „Шансът е микроскопичен. В същото време е публична тайна, че Генчев не беше просто санитар. Всички лекари и сестри знаят как се е разпореждал”, заяви юристът.