Присъствените занятия в Академията се възстановяват от 4 април, понеделник. Това става ясно от заповед на ректора на Висшето училище проф. д-р Марияна Божинова. Още преди дни ТЯ СЪОБЩИ ЗА АКТУАЛНО СВИЩОВ, че от началото на следващия месец се възстановява присъственото обучение. Заповедта гласи:
Възстановявам присъственото провеждане на учебния процес (лекции, семинарни занятия и изпити) за студентите редовно и задочно обучение в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов през летния семестър на учебната 2021/2022 година, при спазване на следните условия:
   – учебният процес да се провежда по график при недопускане едновременно провеждане на лекции или семинарни занятия на повече от 50% от групите, както и смесване на групи;
   – използване на не повече от 50% заетост на аудиториите, в които се провеждат учебните занятия;
   – спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 метра и носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите;
   – редовно проветряване на аудиториите по десет минути на всеки час, дезинфекция на помещенията и хигиена на ръцете;
   – недопускане до аудиториите на лица с прояви на остри респираторни симптоми (кашлица, затруднено дишане и други);
   – осигуряване на дезинфектанти на входовете на обектите. Заповедта влиза в сила от 04.04.2022 година.
Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на заместник-ректора по учебната дейност, на помощник-ректора, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори за изпълнение на мерките и да се публикува на интернет страницата на СА „Д. А. Ценов“. Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите, за сведение и изпълнение.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.