95 общински наредби противоречат на Закона за местните данъци и такси и Закона за нормативните актове, съобщават от държавното обвинение, пише вестник „Труд”.
Върховна административна прокуратура (ВАП) продължава проверка, започнала по реда на надзора за законност на норми от подзаконовите актове, приети от общинските съвети в страната за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Към настоящия момент са установени 95 наредби, чиито разпоредби противоречат на нормативни актове от по-висок ранг – на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за нормативните актове (ЗНА) и др., уточняват от прокуратурата.
Установени са разпоредби от общинските наредби, в които за подаването на декларации за освобождаване от заплащане на такса за услугата по събиране и извозване на битови отпадъци поради неползване на имот, се въвежда по-кратък срок от законоустановения в действащата към момента разпоредба на чл.71 от Закона за местните данъци и такси. ВАП намира, че със стореното от местните органи на власт е възможно да се създадат предпоставки за неоснователно обременяване на гражданите с финансова тежест.
Някои общински съвети са въвели допълнително условие за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, като тази възможност е предвидена само за имоти, недекларирани за основно жилище. Подобно изискване в ЗМДТ отсъства.
Определяни са и такси, както за обработка и отразяване на чуждестранни съдебни решения, така и за съставянето на актове за гражданско състояние на български граждани, които вече имат актове, съставени в чужбина. В ЗМДТ и Закона за гражданската регистрация (ЗГР) изрично е предвидено, че посочените дейности не подлежат на таксуване.
Констатирани са и разпоредби, с които за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства освен разрешение за строеж, се изисква нарочно (допълнително) разрешение, за чието издаване се събира отделна такса. Такива решения на общинските съвети не намират основание в ЗМДТ и в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Правомощията на общинския съвет относно местните такси и цени на услуги се базират на ЗМДТ, респективно на други специални закони и е недопустимо да се проявяват чрез въвеждане на ново бреме.
В хода на проверките са открити и наредби на общински съвети, с които се регламентират състави на административни нарушения, скрепени със санкции, различни от уредените на законово ниво със ЗМДТ.
Нарушения от вида на посочените, а и други, са установени в действащите наредби в общини Столична, Варна, Бургас, Ямбол, Търговище, Сливен, Перник, Силистра, Добрич, Свищов, Кюстендил, Свиленград, Дупница, Севлиево, Смолян, Троян, Сандански, Поморие, Балчик, Козлодуй и др.
Във връзка с образуваните преписки са подадени 15 протеста до административните съдилища, като към настоящия момент 3 от тях са уважени на първа инстанция.
Ефектът от проверката е налице – предприети са мерки за отстраняване на незаконосъобразните тежести за гражданите, включително и на задължения за заплащане на такси.
Проверката на ВАП продължава.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.