Кръгла маса на тема „Българският туризъм в условията на COVID-19” организира катедра „Икономика и управление на туризма” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Научният форум се проведе онлайн и бе по повод представяне на резултатите от изпълнението на научноизследователски проект „Състояние и възможности за развитие на българския туризъм в условията на COVID-19”, финансиран със средства по Наредба на МОН за насърчаване на научноизследователската дейност. Кръглата маса бе посветена на 5 години от създаването на катедра „Икономика и управление на туризма” и е част от събитийния календар за честване на 85-годишнината на Свищовското висше училище.
Актуалността на темата привлече за участие във форума академични преподаватели, учени, докторанти, студенти, изследователи и представители на практиката. Сред участниците във форума бяха зам.-ректорите доц. д-р Любомир Иванов и доц. д-р Искра Пантелеева, доц. д-р Евелина Парашкевова – директор на Института за научни изследвания, доц. д-р Светослав Илийчовски – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес”, в състава на който е и катедрата-домакин, Росен Маринов – директор Дирекция „Култура и културно наследство” при община Свищов и член на Съвета на настоятелите на Академията, Павлин Петров – съпредседател на Българска асоциация на заведенията, възпитаник на Свищовската академия и на магистърската програма, развивана от катедрата, Илин Димитров – председател на Варненската туристическа камара, също възпитаник на Академията, Кузман Илиев и Владимир Сиркаров – икономически експерти и докторанти в СА „Д. А. Ценов”.
Кръглата маса откри проф. д-р Марияна Божинова – ръководител на катедра „Икономика и управление на туризма” и ректор на Свищовското висше училище. Тя подчерта важността на туристическия сектор за българската икономика и необходимостта от подготовката на висококвалифицирани кадри за сектора. Създадената преди пет години катедра „Икономика и управление на туризма” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” организира обучението на студенти в ОКС „бакалавър” по специалност „Икономика на туризма”, в ОКС „магистър” по МП „Икономика и мениджмънт на туризма” на български език и магистърските програми на английски език „Мениджмънт на туризма” („Tourism management”) и „Хотелиерски мениджмънт” („Hospitality management”), в ОНС „доктор” по ДП „Икономика и управление (туризъм)”, както и следдипломно, факултативно и професионално обучение в областта на туризма. Проф. Божинова поясни, че темата, която изследователският екип е избрал да разработва по проекта е много актуална, защото туризмът е несъмнено един от най-засегнатите сектори от пандемията от COVID-19.
Работата на кръглата маса бе организирана в две основни части. В първата част доц. д-р Любка Илиева и гл. ас. д-р Павлин Павлов – научен секретар на катедрата, направиха презентации с анализ на данни от Националния статистически институт и резултати от проведеното емпирично изследване на потребителските нагласи към ползването на туристически продукти и услуги в условията на COVID-19.
Във втората част участниците във форума дискутираха проблеми, предизвикателства и перспективи пред българския туризъм. Сред повдигнатите въпроси бяха сериозният проблем с отлива на кадри от бранша, големият ръст на инфлация, „режимна несигурност”, изразяваща се в невъзможност за прогнозиране на въвежданите мерки, които влияят върху сектор туризъм, сегменти за допълнителна доходност, иновации в туристическия бизнес за българския пазар и за света.
Резултатите от направените изследвания по проекта, реализиран от катедра „Икономика и управление на туризма”, ще бъдат публикувани в студия от 40 страници, а направените предложения от участниците в кръглата маса ще бъдат изпратени в Министерството на туризма.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.