Първа реална стъпка за газифицирането на града Щастливеца е направена, установи Актуално Свищов в Регистъра на обществените поръки. Там е публикувана обява за проектиране на газопроводната мрежа на територията на Свищов. Възложител на поръчката е Tецеко ЕООД. Фирмата е обявила обществена поръчка – публично състезание за проектиране на газоразпределителна мрежа на Свищов. Предвидена е прогнозна стойност за услугата 440 000 лв. без ДДС. Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 29 ноември 2021, 23:59 ч. Дата на отваряне на оферти 30 ноември 2021 (вто), 14:00 ч.
Изпълнителят на поръчката ще бъде избран по критерий – най-ниска цена. Срокът за изпълнение е 280 календарни дни от подписването на договора.
Актуално Свищов припомня, че за газифирането на Свищов се говори от 2017 година. В края на юли 2017 година бе обявено, че на територията на община Свищов ще бъде изграден преносен газопровод. „Булгартрансгаз“ ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) са сключили Договор за грант № 057, с който се отпуска безвъзмездна финансова помощ от Международен Фонд „Козлодуй” за изграждане на три преносни газопровода с автоматични газорегулиращи станции (АГРС) до Свищов, Панагюрище, Пирдоп, Банско и Разлог. Общата прогнозна стойност на трите проекта се оценява на 21 790 000 евро, от които безвъзмездната финансова помощ от Международен Фонд „Козлодуй” е в размер на 11 000 000 евро. Съфинансирането от “Булгартрансгаз” ЕАД е в размер на 10 790 000 евро. Предвидената индикативна стойност на проекта до гр. Свищов е в размер на 4,72 млн. евро, от които 50% се осигуряват от Международен фонд Козлодуй.
Дължината на трасетата, посочени в различните алтернативи, е както следва: Вариант А – 41 686,09 м; Вариант В – 39 726,36 м.
Двата варианта на газопровода са разположени на територията на област Велико Търново и преминават през община Павликени и община Свищов, като в община Павликени се включват землищата на с. Горна Липница, с. Батак, с. Сломер, с. Караисен, а в община Свищов – землищата на с. Горна Студена, с. Овча Могила, с. Козловец, с. Българско Сливово, с. Царевец, гр. Свищов.