В Зала № 1 на Общината се проведе встъпителна пресконференция, с която стартираха дейностите по проект „Изграждане на Младежки център в гр. Свищов“.

В присъствието на кмета на Общината Генчо Генчев, ректора на СА „Д. А. Ценов“ доц. Марин Маринов, ръководителя на проекта Анелия Димитрова, колегите ѝ заместник-кметове, общински съветници, представители на фирмата изпълнител, партньорите по проекта, общинската администрация, граждани и гости, бе представена основната цел на проекта, планираните дейности и очакваните резултати от неговото изпълнение.

В своето приветствие кметът на община Свищов акцентира върху значимостта на проекта и усилията, които полага общинската администрация за ангажиране на младите хора и възможностите им за реализация, като подчерта отличното партньорство с образователните институции, фирмите и неправителствените организации.

В рамките на събитието официално бе подписано и партньорското споразумение, с което се разписват дейностите и отговорностите между партньорските организации.

Непосредствено след пресконференцията бе направена и първа копка на Младежкия център, с което официално бе дадено началото на строителните дейности.

Проектните дейности предвиждат изграждане на изцяло нова сграда, разположена на един партерен етаж и включваща следните помещения и кабинети: конферентна зала, компютърна зала, учебни зали и кабинети, офиси и др.

В центъра ще се провеждат обучения за повишаване на квалификацията на младежите в сферата на дигиталната грамотност, чуждоезиковото обучение, гражданско образование, професионална квалификация и други дейности.

Важна част от дейността му ще бъде взаимодействието с представители на местната власт, институции и други организации, освен на местно ниво, сътрудничеството ще бъде и с други младежки центрове на национално ниво.

В младежкия център ще се сформират клубове по интереси, които ще включват клубове за личностно развитие, спортни клубове, ателиета в сферата на изкуството, стимулиращи активното гражданско поведение и критично мислене, дейности за повишаване на екологичната култура и др.

След приключване на строителните дейности Младежкият център ще бъде оборудван и обзаведен. За нормалното му функциониране и протичане на дейностите в центъра, ще бъде назначен екип от медиатори, младежки работници и персонал, които ще оказват индивидуална подкрепа на младежите.

Партньорите по проекта ще допринесат за мултидисциплинарната насоченост на центъра със своите специфични знания и опит в провеждане на инициативи, насочени към младежта, което ще гарантира, че центърът ще прилага най-високите стандарти в областта на младежката дейност и ще бъде ключов за мерките на общинско ниво, целящи подпомагане на преодоляването на социалната изолация и непригодността за пазара на труда сред младежите до 29 години.

Асоциираните партньори и представителите на бизнеса ще гарантират постигане на по-висока приложимост към пазара на труда, по-добро качество и по-ясен приобщаващ характер на неформалното образование, като основен подход в младежката работа, а работодателите ще бъдат в състояние да предлагат темите и практическото приложение на обученията и инициативите на центъра, включително и чрез предоставяне на възможност за практическо приложение на усвоените знания и умения в реална работна среда.

Проектното предложение е на обща стойност 1 798 149,71 лева, а планираната продължителност на проекта е в рамките на 30 месеца.