По повод Седмицата на гората 2022 г., Териториалното поделение „Държавно горско стопанство – Свищов“, с подкрепата на отдел „Образование“ на Община Свищов, предоставя безплатно на граждани, детски градини и учебни заведения фиданки от Летен дъб. Желаещите да получат фиданки следва да изпратят писмена заявка в свободен текст чрез електронна поща, в която да посочат: наименование на физическото лице, детската градина, или учебното заведение, адрес, телефонен номер за контакт. Съобщението се изпраща до електронен адрес obrazovanie@svishtov.bg . Желаещите, които не използват електронна поща, могат да се обадят на телефонен номер 088 9251516. Крайният срок за изпращане на заявките е 24 март 2022 г., включително.
Летният дъб (Quercus robur L.), известен и като Обикновен дъб, е светлолюбиво широколистно листопадно дърво от семейство Букови. Преводът на латинското му наименование означава „Твърд дъб“. Достига височина от 25 м. до 40 м. Животът му може да надхвърли 1000 години. Видът е разпространен върху значителна част от територията на Европа. В България се среща предимно в ниските части на страната, при надморска височина от 0 м. до около 800 м., както и покрай реки. Образува самостоятелни гори или расте с други широколистни видове. Предпочита дълбока почва. Развива мощна коренова система, поради което не страда от ветровали.