Днес в Зала 1 на Общинта се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване компетенциите на общинска администрация – Свищов за ефективно и ефикасно изпълнение на програма за развитие на регионите”, по Оперативна програма „Региони в растеж“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

На събитието присъстваха кметът на общината Генчо Генчев, представители на общинската администрация и екипът за управление на проекта.

Общата цел на проекта бе осигуряване на подкрепа за повишаване капацитета на община Свищов за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. и гарантиране качеството и ефективността на подготвените проектни предложения, с които Община Свищов кандидатства в програмен период 2021-2027 г.

В рамките на 5 месеца бяха изпълнени следните дейности:
Организирани и провеждани 3 броя обучения за повишаване капацитета на бенефициента, в т.ч. – в контекста на управление и изпълнение на интегрирани териториални инвестиции(ИТИ), за програмен период 2021-2027;
Организирани и проведени посещения в общините Габрово, Севлиево и Русе с цел идентифициране на партньорства, обмяна на опит и трансфер на добри практики.
Изготвени анализ „разходи – ползи“/ финансов анализ във връзка с участие с проектни предложения по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027;
Закупена и доставена компютърна и периферна техника за обезпечаване работата на структури и лица, отговорни за подготовка и изпълнение на проектите по ПРР 2021-2027 и на териториалните органи по ПО2 на ПРР.

С реализирането на проекта се цели подготовка на качествени и конкурентни проектни предложения, целящи постигане на устойчиво развитие, интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението чрез изпълнение дейности по различни инвестиционни приоритети: Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради и студентски общежития; Градска среда; Социална инфраструктура; Образователна инфраструктура и Културна инфраструктура.

Проектното предложение бе на обща стойност 180 000,00 лева и представлява 100 % от общо допустимите разходи, а срокът на изпълнение: 07.07.2023 г. – 07.12.2023 г.