Провежда се обществено обсъждане за специфични и подробни природозащитни цели на защитена зона „Свищовско-Беленска низина“ от мрежата „Натура 2000“, съобщиха от министерството на околната среда. Обсъждането е част от процес, в който се обсъждат още 10 зони от „Натура 2000“ в страната.
Целите на опазване на ниво защитена зона представляват набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени в дадена зона, за да се гарантира от една страна дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната, а от друга – приносът ѝ по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната. Тези цели са основата за определяне на мерките за опазване и се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.
Краен срок за изпращане на становища, предложения и коментари от заинтересовани физически и юридически лица: 22 февруари 2022 г. Подробности ТУК

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.