Община Свищов, Отдел „Образование“,
С любезното съдействие на Регионално управление на образованието – Велико Търново
и във връзка с отбелязването на 140 години от създаването на предучилищното образование в България
ОБЯВЯВАТ
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И СНИМКА
на тема
„МОЯТА ДЕТСКА ГРАДИНА – ДОМ НА МЕЧТИТЕ“

Регламент:
I. Изисквания за възраст – участниците в конкурса трябва да са на възраст от 4 до 7 години вкл.;
II. Изисквания към творбите:
Категория „Рисунка“
Максимален размер 29.7*42 см. (формат А3);
Техника на рисуване – по избор;
Идентификационни данни, които трябва да бъдат нанесени на гърба на рисунката (в долния ляв ъгъл), изписани с печатни букви или напечатани върху залепен лист с формат A6, както следва:
– име на рисунката;
– трите имена на детето, пол, възраст и дата на раждане;
– пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент);
– трите имена на родител/настойник, телефон и e-mail;
– пълното име на детската градина/училище на детето, група/клас.
Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Декларацията да е приложена към рисунката. Рисунки с непълни данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие в конкурса.
Категория „Снимка“
Технически изисквания – допустимо е представянето на снимки както разпечатани на фотографска хартия така и в дигитален формат.
Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
– обработка на яркост и контраст;
– изостряне на изображението;
– прекадриране на снимката.
Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики.
Идентификационни данни, които трябва да по-удачен начин да придружават снимката, както следва:
– име на снимката;
– трите имена на детето, пол, възраст и дата на раждане;
– пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент);
– трите имена на родител/настойник, телефон и e-mail;
– пълното име на детската градина/училище на детето, група/клас.
Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Декларацията да е приложена към снимката (за творби, които се предават на разпечатани на фотографска хартия и се предават на място или се изпращат по пощата) или да се приложи като прикачен файл към писмо, с което се изпраща снимката (за творби, които се представят по електронна поща). Снимки с непълни данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие в конкурса.
III. Представяне на творбите:
Срокът за приемане на предложенията е до 17:00 часа на 10 юни 2022 г.
Творби, донесени на място, получени по имейл или по пощата с клеймо след крайната дата, не участват в конкурса.
Предложенията се приемат:
По Електронна поща – при участие със снимка в дигитален формат;
В Отдел „Образование“, сградата на Финансов отдел (зад Районен съд – Свищов), на адрес: 5250 гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ №2а, стая: Ст. експерт училищно образование и Технически организатор – при участие с творба, която е на хартиен носител.

IV. Резултати и награди:
Ще бъдат присъдени следните награди:
За рисунка – за първо,за второ и за трето място;
За снимка – за първо,за второ и за трето място.
Резултатите ще бъдат обявени на 16.06.2022 година на интернет страниците на Община Свищов (svishtov.bg) и на отдел „Други дейности по образованието“ ( www.obrazovanie-sv.bg)
Организаторите си запазват правото да публикуват публично предложенията и да ги използват в подреждането на тематични изложби.
Повече информация може да получите на e-mail: obrazovanie@svishtov.bg или на тел.: 0882303509; 0889251516
Успех на всички участници!