Процедурата „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ ще бъде представена на 8 юли в Габрово. Това съобщиха за Актуално Свищов от Областен информационен център.

До 16 септември 2024 г. микро и малки фирми могат да кандидатстват за финансова помощ по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

На 8 юли 2024 г., (понеделник), в Ритуална зала в сградата на община Габрово, от 11.30 до 13.30 часа (с регистрация: 11.00 – 11.30 ч.) ще се проведе информационен ден по процедурата, която ще бъде представена от експерти от Управляващия орган на програмата.

Целта на финансирането е подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на пазарното им присъствие.

Процедурата е насочена към микро и малки предприятия регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, но с регистрация не по-късно от 31.12.2021 г. Фирмите могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаване на онлайн магазин за предлаганите продукти или услуги. По процедурата ще се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи и модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията.

Общият бюджет на процедурата е 117 514 155 лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за семейни предприятия и такива от творческите индустрии е 75%, а за занаятчийските предприятия е 85%. Всеки кандидат има право да заяви подкрепа по процедурата само като семейно предприятие, или само като предприятие от творческите индустрии, или само като фирма, осъществяваща занаятчийска дейност.

Подаването на проектните предложения е до 16.09.2024 г., и се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаването му заедно с придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от еврофондовете (ИСУН), с използване на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/a7078bcc-df9d-49ba-a5e5-ee054645e3aa.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.