До 25 март се провеждат обществени обсъждания по ОП „Интеррег – Румъния-България“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, в качеството си на Национален орган по програма „ИНТЕРРЕГ VI – A Румъния – България“ 2021 – 2027 г.  и съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004г., посл. изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020 г.), информира заинтересованите страни за стартирането на обществени консултации по Доклада за екологична оценка по програмата.
Пълният текст на съобщението, Доклада, резюме на Доклада и проект на програмата (на английски и български език) може да намерите в прикачените файлове – ТУК
Становища и мнения могат да се депозират на място и с писма чрез деловодството в сградата на МРРБ,  на адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17 – 19 и по електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg до 25 март 2022 г.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.