Днес извънредно заседание на ОбС-Свищов гледа финансовите прогнози на община Свищов до 2024 година. Актуално Свищов публикува становище по темата на съветник Ивелин Петров. Заглавието е редакционно.
В приходната част на прогнозата на Община Свищов се наблюдават следните тенденции:
– Увеличение на патентен данък и данък от таксиметров превоз – през 2023 и 2024 г. се наблюдава увеличение на перото от 70 000 лв. през 2022 г. до 77 000 лв. през 2023 и 2024 г., или иначе казано повишение в размер на 10%.
– Увеличение на данъци върху недвижими имоти – повишение в размер на 5 000 лв. на годишна база през 2023 г. и 2024 г., което едва ли говори за повишение на местните данъци като цяло. По-скоро Общинска администрация залага или на по-голяма събираемост, или че строежът на нови сгради ще доведе до повишаване на тази компонента.
– Увеличение на данък върху превозни средства – Увеличение в размер на 50 000 лв. на годишна база през 2023 и 2024 г., като тази компонента има тенденцията да се увеличава с всяка изминала година след въвеждането на нови регулации, свързани с емисии и др.
– Увеличаване на приходите от доходи от собственост на Община Свищов – увеличение в размер на 37 000 лв. на годишна база
– Общински такси – Увеличение на годишна база с 36 200 лв. през 2023 и 2024 г. Впечатление тук прави, че такса битови отпадъци остава с непроменена величина през 2022, 2023 и 2024 г. Това е една сериозна заявка, тъй като през последните години Община Свищов непрекъснато обременява своите жители и икономиката си с ежегодни увеличения, от които видим резултат няма, а дори голяма част от хората се оплакват от влошаване на предоставяната услуга. След трусовете в ДПС на местно ниво Общинска администрация действа по-предпазливо с едно от дружествата, което от години е тясно свързано именно с тази партия.
– Положително е, че през разглеждания период не се предвижда детските градини отново да бъдат платени.
В разходната част на прогнозата на Община Свищов се наблюдават следните тенденции:
– Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови договори – Отчита се стабилна тенденция за повишаване на заплатите в сектора с по 8% на годишна база. Публичният сектор, както на почти всеки е известно, не се влияе от кризи и е като своеобразен оазис в това бурно време. Докато навсякъде в страната и на местно ниво малките, средни, а вече и големи предприятия поемат огромния удар на икономическата криза, а в момента берат и плодовете на изключителна инфлация, държавна и общинска администрация са далеч от такъв тип проблеми. Не би следвало да са изненада резултатите на определени партии и личности по време на избори.
– Издръжка – Перото бележи огромен ръст, като през 2024 г. спрямо 2022 г. увеличението е с 21% или 919 000 лв. Нарастването на която и да е компонента по разходната част с повече от 5% буди притеснение.
Община Свищов предвижда през следващите три години да продължава с небалансиран бюджет, като дефицитът е в размер съответно на 1 854 000 лв. през 2022 г., 993 000 лв. през 2023 г. и 1 602 800 лв. през 2024 г.
Предвижда се през трите години да бъдат изтеглени общо 6 774 900 лв. дългосрочни заеми, а да бъдат погасени едва 2 118 100 лв.
Прогноза на МБАЛ Д-р. Д. Павлович ЕООД
В своята прогноза МБАЛ „Д-р. Д. Павлович” ЕООД метафорично казано „е отбила номера“. Като цяло през прогнозните три години са дадени абсолютно едни и същи цифри, като само са преписвани от година за година.
Приходи, разходи за възнаграждения, за материали и всичко е еднакво през целия период. За тези от вас, които не разбират какъв е проблемът тук, за кратко разяснявам – да погледнем вашето домакинство, по начина, по който МБАЛ са предоставили своите прогнози, това означава, че през следващите 3 години вие ще плащате една и съща сметка за ток, ще купувате хляб, мляко и всичко на едни и същи цени, горивото за автомобила ви ще бъде еднакво количество всеки месец и на еднаква цена – странно нали? Дори и просто да бяха приложили метода на 2% годишна инфлация, това би довело до леко разместване в данните, което поне малко би приличало на прогноза.
Както виждаме, цените се променят с всеки изминал ден, а болницата едва ли би могла да остане в страни от това. Управителят и екипът му трябва да се замислят колко внимание обръщат на административната гледна точка на нещата, особено когато част от екипа на лечебното заведение е и професор по финанси в лицето на г-жа Теодора Димитрова. Подобна представена прогноза е най-малкото непрофесионална и прилича по-скоро на подигравка с общинските съветници и компетентната аудитория на нашите съграждани. Напълно наясно сме, че управителя на болницата полага неистови усилия в борбата с четвъртата вълна на COVID19, както и с други оперативни проблеми на болницата, но тук е ред на неговия екип да се намеси и да поеме останалата част от работата на едно дружество.
В баланса на прогнозната таблица единствената разлика е натрупването на една и съща печалба и амортизационните отчисления на сградите, като не се отчита влияние на задълженията към доставчици, а очевидно не се предвиждат и погасявания на финансови задължения, тъй като тяхната величина остава непроменена.
Като краен извод считам, че прогнозите за бюджета на Общината и болницата за следващите три години не отчитат редица фактори и са крайно небалансирани, което залага много подводни камъни в краткосрочен и дългосрочен план.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.