Стопанска академия „Димитър А. Ценов” стартира кандидат-студентската кампания за 2022 година, в която ще се конкурират желаещите да станат част от 87-ия випуск бакалаври на едно от най-старите висши училища в България, обучаващо студенти в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”, в редовна, задочна и дистанционна форма. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Според проучване на Агенцията по заетостта, представено в края на 2021 г., именно тези две направления са в топ 3 на най-търсените специалисти от работодателите за следващите 3-5 години. Свищовската академия си партнира успешно с над 100 организации от сферата на бизнеса и държавното управление в България, и програмите, по които обучава студентите, са разработени съвместно с представители на практиката. През последните години Академията реализира на 100% държавния план-прием, а за настоящата учебна година отбеляза и 20% ръст при желаещите да се обучават в дистанционна форма. Като лидер в дистанционното обучение, стартирало още през 1999 г. (за ОКС „магистър”), днес платформата на Академията за електронно обучение (dl.uni-svishtov.bg) включва 2 299 учебни курса, 215 858 тестови единици, изпитни въпроси и задания, както и 425 виртуални аудитории. По тези показатели Стопанска академия „Д. А. Ценов” е на първо място в страната и осигурява най-пълноценното дистанционно обучение по икономика, администрация и управление.
Богатото образователно портфолио през настоящата кампания дава възможност на кандидат-студентите да избират между 21 бакалавърски специалности и 40 магистърски програми в областта на финансите, застраховането, счетоводството, търговията, туризма, предприемачеството, мениджмънта, публичната администрация, маркетинга, международните икономически отношения, финансовия контрол, бизнес информатиката, аграрната икономика, статистиката. Част от специалностите се предлагат на чужд език или са по споразумение за двойна диплома с чуждестранни университети.
Кандидатстудентска кампания ’2022 стартира на 20 януари с прием на документи за образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” и ОКС „магистър”. За академичната 2022/2023 учебна година, желаещите да стана свищовски студенти могат да кандидатстват чрез една от следните опции: с оценка от държавен зрелостен изпит (след 2008 г.); след успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит по Математика, Икономика, Икономическа география на България или Чужд език (английски, немски или руски език); с пренесена оценка от друго висше училище; със сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА „Д. А. Ценов”; с оценка от национални и международни олимпиади. За избралите да участват с конкурсен изпит, Академията организира ежемесечни кандидатстудентски изпитни сесии от м. февруари до м. септември, включително. Първият кандидатстудентски изпит ще се проведе на 26.02.2022 г., като срокът за подаване на документи е от 20.01.2022 г. до 25.02.2022 г. Кандидат-студентите могат да подават документи в: кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов” – Свищов; ONLINE на www.uni-svishtov.bg; офисите на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ).
За ОКС „магистър”, прием Март 2022 г. за учебната 2021/2022 година могат да кандидатстват желаещите да се обучават в дистанционна форма, които притежават ОКС „бакалавър”/„магистър” по професионални направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.
Първият подал документи още в първия ден от настоящата кандидатстудентска кампания е Людмила Маринова от гр. Павликени. Тя е избрала да участва в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит за задочно обучение по специалност „Икономика на търговията”.
Освен качествен образователен продукт, Свищовското висше училище осигурява за своите студенти много добра материално-техническа база и социално-битови условия, различни възможности като настаняване в общежитие при изгодни условия, социално ориентирани семестриални такси и опции за разсрочено плащане, финансово подпомагане под формата на стипендии и награди, участие в международна мобилност (включително и по програма Еразъм+), кариерно консултиране и др. Възпитаниците на Стопанска академия „Д. А. Ценов” получават диплома и европейско дипломно приложение, признати в Европейския съюз, САЩ и Канада.
Актуална информация за Кандидатстудентска кампания ’2022 се публикува на сайта на Академията www.uni-svishtov.bg

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.