В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се състоя пресконференция, на която бе представен научноизследователски проект „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика”. Проектът ще се реализира от интердисциплинарен екип от учени в трите основни висши икономически училища в България – Свищовската академия, Университет за национално и световно стопанство – София и Икономически университет – Варна. Водещата инициатива по проекта е на катедра „Аграрна икономика” при СА „Д. А. Ценов”, като в екипа са включени и учени от катедрите „Стратегическо планиране” и „Икономика и управление на туризма”. Двата партньорски университета са представени от учени към катедрите „Икономика на природните ресурси” при УНСС и „Аграрна икономика” при ИУ. Проектът, на стойност 170 000 лева, е финансиран от Фонд „Научни изследвания” с максимално допустимата сума. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от 15 ноември 2021 г.
Пресконференцията се проведе онлайн, като в залата в Свищовската академия присъстваха ректорът – проф. д-р Марияна Божинова, зам.-ректорът по „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите” – доц. д-р Любомир Иванов, ръководителят на проекта – доц. д-р Марина Николова” и членовете на проектния екип от водещото висше училище. В пресконференцията онлайн участваха и членове на екипа от партньорските университети. В приветствието си към екипа, разработил проектното предложение, проф. Божинова подчерта, че спечеленият проект е атестат за качеството на научните изследвания, развивани в СА „Д. А. Ценов” и в двете партньорски висши училища. „За да разработваш проект по Фонд „Научни изследвания” се изисква и кураж, и вдъхновение, но разбира се и високо качество на научноизследователската работа, което доказват участниците в настоящия проект. Съвместната изследователска работа е предпоставка за затвърждаване на партньорските взаимовръзки между сродни катедри от трите водещи икономически висши училища в България и спомага за постигането на синергичен ефект в сферата на науката и образованието”, каза ректорът на Свищовската академия.
Ръководителят на научноизследователския екип – доц. Николова представи експертите, които ще осъществят проекта и сподели: „Нашето предизвикателство е провокирано от идеята ни да се реализира комплексно пилотно изследване, свързано с регионалното развитие на селските територии и възможността за тяхното устойчиво териториално развитие и управление в условията на трансформиращи се икономики”. Тя поясни, че основната цел на научноизследователски проект „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика” е проучване на теоретико-методологическите основи и институционалните императиви при развитието и управлението на селските територии в България, изискващи формиране на системи за взаимодействие между органите на властта и стопанските структури, и разработване на фундаментален концептуален модел за устойчиво развитие на територията. По думите на доц. Николова, темата на проекта съответства на обществените предизвикателства, посочени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, и по-конкретно на преодоляването на регионалните различия в икономическото, социалното и културното развитие на регионите, с акцент върху устойчивото управление и включването на подходящи практики за балансирано и конкурентоспособно развитие на селските територии.
Изследователската теза, по която ще работи екипът е: „Развитието на селските територии се предопределя от разнообразни фактори с позитивно и негативно въздействие и е необходимо изграждане на адекватни политики за тяхното устойчивото развитие и управление. Ще бъдат апробирани и няколко хипотези. В рамките на пресконференцията доц. Марина Николова представи обекта на изследване, предмета на проучването, задачите и очакваните резултати, а доц. Маруся Линкова поясни какви конкретни дейности са предвидени по проекта, групирани в седем работни пакета.
Своето мнение по темата на проекта и по неговото реализиране споделиха и участващите онлайн в пресконференцията партньори. Проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова от УНСС подчерта, че реализирането на този проект ще допринесе не само за задълбочаване на традиционните връзки между СА „Д. А. Ценов”, УНСС и ИУ-Варна, но е и чудесна възможност за включване на младите колеги в общите начинания, което пък ще увеличи устойчивостта на ползотворното сътрудничество между трите водещи висши икономически училища в България.
Участващите в пресконференцията партньори по проект „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика” си пожелаха ползотворна работа и успешно изпълнение на всички поставени цели и задачи.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.