Румяна Иванова: Търговската гимназия за мен е предизвикателство, отговорност, работа и смисъл
Над 36 години е професионалния път на Румяна Иванова в образователната система. Преминава през всички нива – от учител в Основно училище на село, до директор, експерт в РИО, достигайки до негов началник. През всички тези години тя остава предана и вярна на целите и мисията на българския учител – да учи и възпитава. Актуално Свищов разговаря с Румяна Иванова ден преди последния й работен ден, като директор на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”…

– Госпожо Иванова, разбрах, че по собствено желание се разделяте с Търговската гимназия от 1 септември. Вашият професионален път е свързан не само с това училище. Бихте ли споделили повече за това?
– Да, разделям се с Търговската гимназия по собствено желание. Последните 16 години, както знаете бях неин директор след спечелен конкурс през 2005 година. Липсата на мандатност позволи това да се случи. Всъщност бях директор на любимата Търговска гимназия общо 18 години. Първата ми среща с това училище беше по време на контролна дейност в качеството ми на експерт по професионално образование в РИО на МОН, град Велико Търново. Дойдох на проверка в Търговската гимназия и бях силно впечатлена от уникалното съчетание на минало и настояще. Усетих, че тук новото се е изгражда върху стабилните основи на създаденото от предходните поколения. Такава приемственост гарантира устойчивост, запазване на традициите, които водят началото си от Възраждането.
Моят професионален път е вървял все в образователната система – повече от 36 години. Една трета от него съм била учител в различни видове училища – основни, средни общообразователни и професионални. Другите две трети преминаха в сферата на управление на образованието – директор, експерт по професионално образование в областна структура на МОН във Велико Търново. За шест месеца през 1995 година заемах и длъжността началник на тази областна структура с наименование тогава „Регионален инспекторат”. Познавам много добре образователната система и нейните проблеми винаги са били мое предизвикателство. Това е една система, която произвежда основния фактор за благосъстоянието на всяка държава – интелектуалния потенциал на човешките ресурси. Човешките ресурси със своя интелект, създават вече изкуствен интелект, в който се отразяват не само постиженията на науката , но и определени морални ценности. Училището не е единствен ценностнообразуващ фактор. Този факт изисква взаимодействие с всички елементи на социума. В личен план желанието ми за самоактуализация е много силно и може би затова свързах професионалния си път с образователната система, която най-силно се нуждае от перманентна актуализация. Различните длъжности, които съм изпълнявала, предоставят различни възможности за принос към образователната система. Работила съм на всяка от тези длъжности с вдъхновение и с поглед към бъдещето. Всичките тези години трудов стаж вече ми дават възможност да имам още по-свободен избор, защото ми осигуряват доживотен месечен доход. Изпитвам необходимост да приложа опита си в друга дейност, чрез която да продължа да съм полезна на образователната система. Сигурна съм, че свободата да избирам начина ще ми донесе повече удовлетвореност.

– Какво ви свързва със Свищов?
– Първата ми връзка със Свищов бе СА “Д.А.Ценов”. След като завърших с отличие Природо-математическата гимназия във Велико Търново, бях приета тук по специалност „Организация на производството и управление в промишлеността” и се дипломирах като получих квалификации „икономист” и „преподавател по икономически дисциплини в средните училища”. Аз съм от Горна Оряховица, но атмосферата на академичния Свищов ме задържа около 10 години след като завърших висше образование. Тук отгледах сина си и работих като учител в Основно училище – с. Драгомирово, ЕСПУ „Цветан Радославов”, СПТУ по МЕ, ТИХ „Асен Златаров”. Прекрасни години. Срещнах се с много добри педагози и директори – господин Иван Димитров и господин Димитър Захариев /светла им памет/, господин Стефан Тинчев, с когото и сега водим интересни разговори. Тук за първи път станах директор след конкурс в ТИХ „Асен Златаров”. Изпитвам огромна благодарност към всички колеги, с които съм работила.

– Какво е Търговската гимназия за Вас?
– Предизвикателство, отговорност, работа и смисъл.

– Каква е равносметката Ви за работата в Търговската гимназия?
– Равносметката е свързана с поставените цели. Стратегическите цели са постигнати. С екипа на Търговската гимназия успяхме да отговорим на промените, свързани с глобализацията и да запазим живи традициите:
По традиция Търговската гимназия винаги е предлагала обучение по професии, актуални за икономическото развитие на държавата.В последните години въведохме, освен традиционните и нови специалности като : „Електронна търговия”, „Системно програмиране”, „Спедиция и логистика”. От 2018 /2019 учебна година започнахме и обучение чрез работа, т. нар. дуална система на обучение. Връзката на професионалното образование с бизнеса се очертава като най-важна съвременна тенденция в развитието на професионалното образование. Ние създадохме солидна връзка. Търговската гимназия има 11 работодатели – партньори в дуалното обучение : Теменужка Тончева , „Нет експрес”ЕООД, Свищов ; Росица Петрова „Робсов” ЕООД; Георги Димитров Найденов, „Консорциум Калето 2004” ООД ; Владимир Петров, „Холборн” ЕООД; Донислав Джамбазов, „Джамбазов строй”ЕООД; Цветелин Борисов, „Тинк Глобал” ЕООД; Тихомир Нацков, СД „Зоната Инвест” ООД; Гюлдерен Осман, „Дунав Автотранспорт 2”ЕООД ; . Людмил Ламбев, управител на „Ексел” ЕООД ; инж.Михаил Колчев, „Свилоцел” ЕАД и Румен Йорданов , „Драгажен флот „Истър”. Сърдечно им благодаря, че ни последваха в това голямо предизвикателство.
В Търговската гимназия винаги са работили висококвалифицирани учители. Гордея се със състава на екипа, който остава след мен – квалифицирани, отговорни, подкрепящи. Всички учители притежават нормативно изискваната квалификация за преподаване на възложените им учебни предмети. 80% от учителите имат по две и три квалификации. Освен високата научна подготовка учителите носят в сърцето си любовта към учителската професия и към Търговската гимназия. Съставът на персонала се подмлади. Тук работят с голям ентусиазъм бивши възпитаници на училището като Юлия Величкова, Петя Гутева, Антония Цветкова, Бойко Димитров, Виктор Дамянов .
Съхраняването на традициите и ценностите е важен елемент от живота на тази училищна общност със 136 годишна история. Преди 7 години създадохме училищна музейна сбирка с интересни артефакти, които показват историята на училището и имат, както познавателен, така и възпитателен характер.
Търговската гимназия е първото държавно средно икономическо училище в България. Стремежа на училищната организация към непрекъснато усъвършенстване е кодиран в девиза „Винаги първи!”. Станахме първото иновативно училище в областта през 2017 година с иновацията на тема „Комуникация и сътрудничество за високи образователно-възпитателни резултати и удовлетвореност на заинтересованите страни”. Въвеждането на облачните технологии във връзка с реализация на иновацията беше изключително полезно за бързата адаптация на учебния процес в условията на COVID – 19 при преминаването в ОРЕС. Нашите ученици останаха успешни и постигнаха добри, много добри и отлични резултати на ДЗИ, на ДИ за придобиване на ПК, както и на НВО в десети клас. Приключвайки тази иновация от 2021/2022 учебна година започва реализация на следващата иновация на тема „Права, ценности, споделени решения”, с която кандидатствахме и бе одобрена от МОН. Тя кореспондира с Европейската стратегия за младежта с времеви хоризонт до 2027 година и реализира целите за ангажиране, свързване и овластяване на младите хора в общностите към които принадлежат – семейство, училище, община, държава и ЕС.Тази иновация подкрепя предприемаческата насоченост на обучението в Търговската гимназия и ще се реализира в сътрудничество с представители на изброените общности.
Включването на учениците в управлението на училището също е традиция и става чрез органите на ученическото самоуправление – ученически съвет и ученически училищен омбудсман.
В условията на делегирани бюджети, работата по проекти и програми осигурява допълнителни възможности за финансиране на полезни дейности. Тук също равносметката е положителна.
Качеството на образование зависи от материалната база. По отношение на учебно-техническите средства важен показател за дигиталната пригодност е снабдеността с компютърна техника и приложен софтуер.Гимназията има готовност за прилагане на иновативния модел за организация на учене и преподаване „Едно към едно”.
От планираните дейности към момента не са реализирани ремонтните дейности по ОПРР , проект №BG16RFOP001 -3.002-0004-C01 на стойност около милион и половина, възлагането на който по ЗОП се извършва от МОН. Имаме уверението и на служебния кабинет, че ремонтните дейности ще бъдат изпълнени.

– Вашето любимо занимание и бъдещи планове след Търговската гимназия?
– Пътешествията са моето хоби. Пандемията повлия отрицателно на пътуванията извън страната, но може да се пътува и в България. За мен все още има неоткрити места. А и пътуването към себе си не е по-малко интересно. Опознаването на вътрешната човешка вселена също бе мое любимо занимание, което превърнах във втора квалификация „психолог и учител по психология” след обучение във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Бъдещите ми планове са свързани с осъществяване на консултански услуги в областта на училищното образование, управление на човешките ресурси и семейно консултиране.
Александър ШАБОВ

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.