Преследвайки целите, които си е поставила по реализиране на Програмата си за управление на отпадъците за периода 2021-2028, Община Свищов активно реализира редица дейности. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.
На 31 май в Гербовата зала се проведе Общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), на което Община Свищов получи съгласие да изразходва средствата от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за изграждане на инсталация за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов и покриване целите на Националния план.
Средствата ще бъдат използвани за изграждане и закупуване на компостери. Целта е постепенно да се разширят зоните на въздействие, като в бъдеще ще бъдат обхванати също големите търговски обекти, които разполагат с тревни площи, детските градини, училищата и др.
Във връзка с покриване целите на своята Програма, Община Свищов вече създаде Център за управление на отпадъците; изгради площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци; създаде организация за разделно сметосъбиране на всички бюджетни институции и учреждения; а в последния ден на месец май предостави на 22 търговски обекта в Свищов контейнери за разделно събиране на генерираните от тях отпадъци. В тази посока предстои поетапно да бъдат обхванати всички търговски обекти, производствени бази, предприятия, цехове, складове и др.
Като част от следващите стъпки по програмата предстои да бъдат осигурени на заведенията контейнери за пластмасови бутилки, а в парковете и училищата да бъдат инсталирани т. нар. „шишеяди“.
Активната екологосъобразна дейност на Община Свищов е свързана с Националния план за управление на отпадъците и целите за намаляване на вредното им въздействие върху околната среда и здравето на населението, както и постигане на максимално ефективно използване на ресурсите. Важна част от Плана е създаването на максимални условия за предотвратяване образуването на отпадъци, към което Община Свищов усилено се стреми.