На 18 август, петък, от 17:30 часа в зала № 1 на Община Свищов ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджет на община Свищов за 2023 г. В тази връзка Общината кани заинтересовани граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет, други физически и юридически лица, да участват в събитието. Заповедта на кмета на общината е публикувана на Интернет сайта на община Свищов.

По неофциална традиция на общинската администрация, за публичното обсъждане и през тази година не са публикувани никакви документи с основни параметри на проекта на бюджет, нито списък с предлаганите от кмета основни инвестиционни направления и по-големи конкретни обекти. Поради същата причина, в предходни години, немалка част от времето на ежегодните публични обсъждания беше заето от дълго „декламиране“ на числа от кмета и от финансовия директор на общината.

От гледна точка на гражданският интерес, за настоящото публично обсъждане е по-удобно, ако заинтересованите физически и юридически лица могат да внесат своите писмени предложения, възражения, и коментари, в дните преди провеждането му. Това би позволило отговорните лица от общинската администрация да се запознаят с внесените материали и евентуално да ги коментират по време на събитието. Писмени предложения, възражения, и коментари могат да бъдат внесени и в началото на срещата за публичното обсъждане или да бъдат устно съобщени по време на срещата. За проведеното обсъждане се съставя кратък обобщен протокол.
Илиян ПЛАМЕНОВ