До 11 септември тази година се подават проектни предложения по първите две покани на програма Интеррег VI-A „Румъния – България“ 2021-2027, съобщиха от оперативната програма. Първата е за предварително определени стратегически проекти, а втората е отворена покана за конкурентен подбор.

Планираните стратегическите проекти са насочени към намаляване на риска от природни бедствия и съвместни дейности в областта на транспорта. Те са: STREAM 2 за укрепване на способностите за реагиране при бедствия; Danube RISK за наблюдение и подготовка за извънредни ситуации, свързани със замърсяване на водите; DISMAR за подобряване на условията за навигация по р. Дунав чрез инсталиране на система за маркиране на плавателното трасе, както и проект в областта на железопътната свързаност, насочен към модернизация на гари и електрификация на железопътен път.

Отворената покана е в рамките на специфични приоритети 2.4 и 2.7 от новата кохезионна политика на ЕС – Екологичен, нисковъглероден преход към нетна нулева въглеродна икономика и устойчива Европа. Над 9 млн. евро са предназначени за проекти, отговарящи на специфичната цел за насърчаване адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и подобряването на устойчивостта. Други 35 млн. евро ще бъдат насочени към проекти за подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, както и намаляване на замърсяването. Европейското финансиране е 80%, а останалите 20% са национално финансиране и собствен принос. Министерството на регионалното развитие и благоустройството като Национален орган осигурява 18% от националното съфинансиране, а бенефициерите трябва да осигурят 2% собствен принос.

Подробна информация за условията за участие и подаването на апликационни форми в електронната система Jems може да бъде намерена на страницата на програмата:  https://interregviarobg.eu/en