Меморандум за сътрудничество сключиха Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, катедра „Стратегическо планиране” и община Раковски, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между публичната администрация, бизнес организациите, неправителствения сектор и академичните среди, подписи под документа положиха ректорът на Академията – проф. д-р Марияна Божинова, ръководителят на катедрата – доц. д-р Евелина Парашкевова и кметът на община Раковски – Павел Гуджеров.
„Да вляза днес отново в моята Алма Матер и то за да подпиша меморандум партньорство, за мен е огромна чест и удоволствие”, заяви още в началото на срещата Павел Гуджеров. По думите му, Свищовската академия е един притегателния център с изключително позитивна енергия, и възпитаниците й винаги ще търсят своя път обратно към нея.
Павел Гуджеров е втори мандат кмет на Община Раковски. Завършва в Стопанската академия спец. „Маркетинг” и магистърска програма „Маркетингови комуникации”. Бил е гл. сп. „Проекти и еврофондове” и заместник-кмет на община Раковски, народен представител в 42-то Народно събрание, заместник-министър на Министерството на околната среда и водите.
Ректорът, проф. Божинова, също изрази радостта си да посрещне един така успешно реализирал се възпитаник на Академията. Тя подчерта, че Свищовското висше училище осъществява обучение в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”, и е лидер в дистанционното обучение. Домакините на срещата поясниха, че Академията продължава да реализира множество инициативи в посока модернизация, усъвършенстване, дигитализация, разкриване на нови специалности и програми съвместно с други висши училища, трансфер на практики за обучение и научни изследвания с чуждестранни партньорски университети.
Сътрудничеството между Стопанска академия, катедра „Стратегическо планиране” и Община Раковски ще бъде фокусирано върху ускореното професионално изграждане на младите кадри. С подписването на меморандума страните изразиха готовността си да обединят своите усилия като стратегически партньори, които целят намаляване на разминаванията между търсене и предлагане на професионални кадри, както и повишаване на квалификацията на работната сила, чрез осигуряване на по-високи стандарти за работа. Сред предвидените дейности са: сътрудничество за популяризиране на възможностите за стажове, практики и свободни работни места; координиране и разработване на съвместни инициативи и проекти; реализиране на директен контакт на работодателите с университетския кариерен център за наемане на кадри; и др.
След подписване на меморандума за сътрудничество ректорът на Свищовската академия и кметът на община Раковски коментираха бъдещи съвместни действия, които да спомогнат за преодоляване на младежката безработица и недостига на квалифицирани кадри в ключови сектори. Интересът и на двете страни е към създаването на условия за висше и професионално образование, отговарящо на нуждите на работодателите и ефективно планиране на образователните програми от страна на университетите.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.