Финансова подкрепа за публикуването на две водещи научни списания получи Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. В рамките на конкурса „Научна периодика – 2022” Управителният съвет на Фонд „Научни изследвания” класира и одобри за финансиране списание „Бизнес управление” и списание „Народностопански архив”. Общата сума на финансова подкрепа е 10 хил. лв. Проектите на списанията са изготвени от главните редактори проф. д.н. Борислав Борисов (списание „Бизнес управление”) и проф. д-р Андрей Захариев (списание „Народностопански архив”). Договорите за финансиране се подписват от управителя на Фонда – проф. дхн Георги Вайсилов и ректора на СА „Д. А. Ценов” – проф. д-р Марияна Божинова, като осигуряват покритие на значителна част от разходите за публикуване и предпечат на изданията.
Списание „Народностопански архив” е най-старото българско академично научно списание по икономика, администрация и управление, и има 75-годишна история. За издаването на списание „Народостопански архив” (сега „Народностопански архив”) е взето решение на заседание на Академичния съвет от 1 октомври 1945 г. (отразено в протокол № 100). Списанието трябва да бъде тримесечно, с обем от 40 коли годишно. Негов главен редактор става проф. д-р Тодор Владигеров (по-късно чл.- кореспондент на БАН). Книжка първа излиза от печатницата на Висшето училище в началото на 1946 г. с разрешение на МИИ № 64 от 11 януари 1946 г. Във връзка с 40-годишнината на списанието и за неговата активна научноизследователска дейност, с указ № 3303 от 2 октомври 1986 г. на Държавния съвет на НРБ то е удостоено с орден „Кирил и Методий” ІІ степен. Богатството на традициите е в основата на нов импулс в развитието на списание „Народностопански архив” с обогатяване на издателския план от 2009 г., когато освен традиционните четири книжки годишно, в края на годината, се публикува и една финална, пета книжка изцяло на английски език. В нея намират своето международно издание водещите статии и изследвания, публикувани в първите четири книжки. От 2013 г. списанието излиза двуезично с раздел на български език и „огледален” раздел нa английски език. През 2016 г. са подготвени и оповестени „Етични правила”, съобразени с правилата на Комитета за публикационна етика (Committee on Publication Ethics – COPE) при публикуване и съответстващи на позицията на Elsievir относно издателската етика . От 2016 г. е регистриран и ISSN за електронната версия на изданието – ISSN: 2367-9301 (електронно издание). Редакционният съвет регистрира и Уеб-портал на списанието – https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/ като индексира броевете и статиите в шест международни бази с научна периодика. За последните десет години това е петата одобрена апликация от Фонд „Научни изследвания” за финансиране на списание „Народностопански архив”. Редакционният съвет е от девет представители на СА „Д. А. Ценов”, вкл. трима професори и шестима доценти, начело с проф. д-р Андрей Захариев (главен редактор) и проф. д-р Йордан Василев (зам.-главен редактор). Международният съвет е от 12 учени от университети във Великобритания, Руската федерация, Румъния, Украйна, Беларус и Молдова.
Списание „Бизнес управление” е специализирано списание по мениджмънт. Издава се от Стопанска Академия „Димитър А. Ценов” – Свищов. Списание „Бизнес управление” излиза от 1991 година. Онлайн версията на списанието стартира през 2012 година https://bm.uni-svishtov.bg/ като броевете и статиите се индексират в пет международни бази с научна периодика. Списанието е платформа за представяне на различни научни изследвания и разработки по актуални за нашата и световната бизнес практика теми. На своите страници то отразява състоянието и развитието на теорията и практиката на мениджмънта и предприемачеството, на националния и международния бизнес. Поддържаните рубрики обхващат направления като мениджмънт – теория, мениджмънт – практика, маркетинг, международен бизнес, информационни технологии, рецензии, прегледи и практически опит. В списание „Бизнес управление” се прилага принципа на двустранното анонимно рецензиране на получените разработки. Списанието излиза в четири книжки годишно, на български и английски език, в печатен и електронен вариант. Редакционният съвет е от девет представители на СА „Д. А. Ценов”, вкл. четирима професори и петима доценти, начело с проф. дн Борислав Борисов (главен редактор) и проф. д-р Красимир Шишманов (зам.-главен редактор). Международният съвет е от 7 учени от университети в САЩ, Руската федерация, Румъния, Украйна, Полша и Сърбия. За последните десет години това е третата одобрена апликация от Фонд „Научни изследвания” за финансиране на списание „Бизнес управление”.

 

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.