Научна сесия под надслов „Икономически и управленски измерения на обществената трансформация” проведе Институтът за научни изследвания (ИНИ) при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, съобщиха от пресцентър на Висшето училище. В рамките на форума бяха представени резултатите от научноизследователските проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност в Свищовското висше училище през 2021 г. Във форума, присъствено и онлайн, участваха зам.-ректорите на Стопанската академия, ръководители на катедри, членове на Академичната експертна комисия, ръководители и членове на проектните екипи, преподаватели и докторанти.
С приветствие от името на академичното ръководство, научната сесия откри доц. д-р Любомир Иванов – зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите”. Той поздрави екипите и техните ръководители, реализирали научноизследователски проекти през изминалата година, за тяхната всеотдайна и упорита научна работа, както и екипа на ИНИ за доброто управление на административните процесите. Доц. Иванов пожела на академичния състав постигнатите резултати да съдействат за разширяване на научните търсения с нови идеи, участия в нови проекти, много нови научни публикации и ползотворно сътрудничество.
Директорът на ИНИ, доц. д-р Евелина Парашкевова поясни, че през 2021 г. са одобрени и финансирани със средства от държавната субсидия 11 проекта, от които 2 са за частично финансиране на научен форум.
Във фокуса на научната сесия бе представянето на 9 научноизследователски проекта, разпределени в 3 тематични приоритета. В Приоритет 1. „Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието“ са реализирани пет проекта, в Приоритет 2. „Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие“ – два проекта, и в Приоритет 3. „Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество за интелигентен растеж“ – два проекта. Общият брой на участниците в изследователските екипи за изпълнение на проектните дейности е 85, като в реализирането на работните програми са участвали 58 преподаватели от Стопанската академия, един външен за академията учен, 11 докторанти и 15 студенти. В научните студии – девет на брой, които отразяват основните научни резултати от реализираните проекти, автори са 20 хабилитирани лица, от които трима професори и 17 доценти, 19 нехабилитирани – 17 гл. асистенти и двама асистенти, от които пет млади учени и двама докторанти.
Доц. Парашкевова подчерта, че публикационната активност на участниците в реализирането на проектите е висока. Регистрирани са множество участия за разпространение на научните резултати (предимно в дистанционни форуми поради епидемиологичната обстановка), участия в международни конференции, кръгли маси, научни семинари. „Усилията в бъдеще е необходимо да се насочат към по-висока публикационна активност в индексирани и реферирани в световни научни бази данни издания, както и към издаването на монографични трудове, включително и колективни“, каза още директорът на ИНИ.
В рамките на научната сесия изследователските екипи представиха най-важните резултати от реализираните научноизследователски проекти. Споделени бяха научни виждания, концепции, идеи. Дискутирани бяха актуални въпроси на икономическата и управленска теория и практика. Проведеният форум продължи 20-годишната традиция в Свищовската академия за публично представяне на резултатите от изпълнените проекти.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.