Стартира кандидатстването по втората процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 2“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Община Свищов информира всички заинтересовани граждани, че от 02.06.2023 г. процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез община Свищов.

Настоящият втори етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи, а Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.
Набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции стартира от 02.06.2023 г. и приключва на 16.01.2024 г.

За всички сдружения, желаещи да кандидатстват за финансиране по програмата, Община Свищов своевременно оказва пълно съдействие при администриране на дейностите, проявявайки максимална ангажираност, в т. ч.:
– Провеждане на срещи и оказване на методическа помощ и указания за решенията, които следва да бъдат взети при провеждане на общите събрания;
– Съдействие, включващо също правилно окомплектоване и подготовка на необходимата документация за кандидатстване;
– Цялостна подготовка на Формулярите за кандидатстване и подаване на проектните предложения.
Кандидатстването за финансова помощ по настоящата процедура се осъществява въз основа на подписано партньорско споразумение между Общината и съответното сдружение на собствениците.
Предложенията се подават през общината партньор към дирекция ,,Жилищна политика” на МРРБ и се оценяват в съответствие с критериите, описани в насоките за кандидатстване.

За улеснение на сдруженията, на сайта на Общината, раздел Етажна собственост, Секция „Документация за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост: https://svishtov.bg/dokumentatsiya-za-kandidatstvane-po-protsedura-podkrepa-za-ustoychivo-energiyno-obnovyavane-na-zhilishtniya-sgraden-fond-etap
са публикувани Насоките за кандидатстване по процедурата, образци на документи за създаване на сдружение, регистрация и пререгистрация на сдружение, както и вземане на решение за кандидатстване на сградата по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.