Петнадесетото издание на Докторантската научна сесия отново даде възможност на младите учени да представят своите докторантски изследвания в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. През настоящата 2022 година форумът се проведе в хибриден вариант – присъствено и онлайн, и в него участваха 40 млади изследователи от редовна и задочна форма на докторантура. По традиция, научният форум се организира веднъж годишно от редакционния съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, в който се публикуват студии и статии на младите изследователи.
Докторантската научна сесия откри главният редактор на изданието, доц. д-р Красимира Славева. „В продължение на 15 години в периода между патронния празник на Академията и светлите Коледни празници важно място заема Докторантската научна сесия … За успехът и утвърждаването й като специален и без аналог форум, в който до момента са представени над 600 разработки, заслужен принос имат младите изследователи с техните научни ръководители и всички главни редактори и редакционни съвети на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” – първата за България специализирана научна периодика за докторанти”, подчерта доц. Славева. Тя поясни, че докторантският Алманах на Стопанска академия „Д. А. Ценов” е включен в националния регистър на изданията с научно рецензиране на НАЦИД (Национален център за информация и документация), което има важно значение за изпълнение на изискванията за успешна защита.
Официално приветствие към участващите докторанти и техните научни ръководители отправи зам.-ректорът по научноизследователска дейност и развитие на кадрите, доц. д-р Любомир Иванов. Той определи като „специален” ежегодния форум, който цели да подпомага младите хора, решили да работят в сферата на икономическата наука. „Докторантската научна сесия дава допълнителна възможност на докторантите, обучавани в Академията, да развият своите научни, презентаторски и дискусионни умения, да обменят идеи, да популяризират резултатите от своите научни изследвания, да получат ценни съвети и препоръки от академичния състав и от своите колеги-докторанти”, подчерта зам.-ректорът.
Сред гостите на официалното откриване присъствено и онлайн бяха ректорът проф. д-р Марияна Божинова, зам.-ректорите доц. д-р Искра Пантелеева и доц. д-р Румен Ерусалимов, декани и ръководители на катедри.
Докторантската научна сесия бе организирана в две паралелно работещи секции в присъствен и във виртуален формат. Първата секция обедини докторанти с разработки в областите финанси, икономикс, застраховане и осигуряване. Във втората секция бяха представени изследвания в областите стопанска отчетност, мениджмънт, маркетинг, икономика на отраслите. В рамките на регламентираното време, всеки докторант трябваше да представи своята разработка, като акцентира на основните компоненти – обект, цел, теза, хипотези, да сподели какви проблемни области е установил и до какви изводи е достигнал. След презентациите на докторантите, членовете на редакционния съвет и други присъстващи преподаватели имаха възможност да поставят въпроси и да отправят препоръки към авторите с цел усъвършенстване на изследователската им работа. Коментарите по много от темите прерастваха в оживени дискусии, които засегнаха актуални въпроси за публичните и корпоративните финанси, банковото дело, застраховането, икономическото развитие на страната на национално и регионално равнище, устойчивото развитие, отрасловото развитие на икономиката – индустрия, търговия, туризъм, стратегическото планиране на всички нива, проблемите на мениджмънта и др.
Всички участвали докторанти получиха сертификат за участие в петнадесетата Докторантска научна сесия. Предстои рецензиране на представените изследвания и отговарящите на изискванията ще бъдат публикувани като статии или студии в поредния брой на академичното издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, което ще се отпечата през 2023 година.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.