В Свищов и четири села – Българско Сливово, Козловец, Овча могила и Царевец монтират енергоспестяващо осветление по проект за над 1,1 млн. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

На 18 август между кмета на община Свищов Генчо Генчев и Структурата за наблюдение и докладване към Министерство на енергетиката беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Приоритетна ос Нисковъглеродна икономика за изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост като заложеният план е основополагащ документ за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на целите на Зелената сделка.

Стойността на проекта е 1 123 411.20 лева с включен ДДС.

Планираните дейности включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност чрез обновяване на системата за улично осветление в пет населени места на територията на Община Свищов, а именно гр. Свищов, с. Българско Сливово, с. Козловец, с. Овча могила и с. Царевец. Ще бъде изградена система за управление и система за захранване от ВЕИ. Дейностите включват:
• Подмяна на всички неподменени улични и паркови осветителни тела с нови, със светодиодна (LED) технология, с модерен дизайн и дълъг живот;
• Изграждане или възстановяване на кабелна и стълбова мрежа, като част от поддръжката на системата;
• Монтиране, в град Свищов, на 5 броя индивидуални фотоволтаични системи съдържащи – соларен поликристален панел, интелигентен соларен контролер с висок коефициент на полезно действие с постоянно следене на състоянието на батерията, както при зареждане така и при разреждане (защита от презаряд и преразряд), акумулатор.
Мерките са в съответствие с изискванията на Закона за енергийна ефективност и наредбите към него и допринасят за изпълнение на националните и европейски цели за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 18 месеца.