Провежда се публична консултация за обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции „Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура“, съобщиха от Единен информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове. Концепцията е разработена от общините Свищов, Полски Тръмбеш и Ценово.

Концепцията е преминала одобрение в първия етап на оценяване – „Административно съответствие и допустимост спрямо условията на Програмата“. В ход е оценяване във втория етап – „Подбор на проектни предложения за финансиране измежду подадените проектни предложения“. Публичната консултация е част от втория етап на оценяване.

Трите общини канят заинтересованите физически и юридически лица да участват в консултацията, с цел да бъдат запознати и да могат да споделят своето мнение за инвестициите, които са предложени за финансиране на съответната територия.

В концепцията на трите общини предвидените дейности са така подбрани, че да надграждат съществуващите идеи за развитие, в рамките на различните стратегически документи за регионално и устройствено планиране, и покриват определени аспекти от развитието на територията, в съответствие с принципите на интегрираното градско планиране и с хоризонталните принципи на програмите. Общата стойност на финансирането за концепцията е 41 311 000 лева. По концепцията ще бъдат финансирани следните пет дейности /т.е. проекти/:
– Изграждане на инфраструктура, подпомагаща бизнеса. Стойност на мярката: 36 000 000 лева;
– Насърчаване на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес. Стойност на мярката: 350 000 лева;
– Подкрепа за преход към кръгова икономика. Стойност на мярката: 1 500 000 лева;
– Насърчаване на младежката заетост. Стойност на мярката: 200 000 лева;
– Основен ремонт за подобряване организацията на движение на улица „33-ти Свищовски полк“, гр. Свищов /Републикански път II-52/. Стойност на мярката: 3 261 000 лева.
Представяне на концепцията и проектите в нея може да прочетете на следния адрес: https://docs.google.com/presentation/d/1hjsTPNn0dU-fvborWR5cTY_ylP-F08jc/

На 11 март 2024 г. от 14:00 ч. в залата на Общински съвет – Ценово ще се проведе среща за обсъждане на концепцията. На 12 март 2024 г. от 10:30 ч. в зала 1 на община Свищов е срещата за обсъждане на концепцията. Три часа по-късно, от 13:30 ч. в залата на Общински съвет – Полски Тръмбеш е обсъждането на концепцията. Заинтересованите физически и юридически лица са поканени да участват в срещите.