СУ „Цветан Радославов“ за втори път е домакин по проект „Променяме се с климата“, видя Актуално Свищов.
Събитието започна с информационна среща за постигнатото по проекта. Той се реализира съвместно от 10 организации, сред които и свищовското училище.
Реализира се с финансова подкрепа по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава.
В началото на форума бяха представени създадените продукти по проекта, които ще могат да се използват от всички училища на територията на Общината. В информационната среща участваха представители на почти всички учебни заведения в града.
Освен това бяха обсъдени идеите за регионална кампания и ученически проекти, целящи повишаване на осведомеността, иницииране на мерки и дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.
Неразделна част от информационната среща е и обучението за учители за работата с разработените обучителни материали. Обучението ще завърши с издаване удостоверение.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.