Работодателите от областта са едни от най-стиснатите, а Великотърновски регион е на незавидното 20-о място по размер на заплати, пише Борба.

Данните бяха разпространени от отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“ и са към началото на 2024 г. 65 хил. са наети по трудови правоотношения в областта, като спадът спрямо същия период на предходната година е с 0,6%. Засяга предимно ангажираните в селското стопанство, строителството и транспорта.

Най-много заети продължават да бъдат в преработващата промишленост, както и в сферата на търговията и ремонта на автомобили.

В края на четвъртото тримесечие на 2023 г. в частния сектор са работили 66.2% от всички наети в област Велико Търново.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2023 г. е 1532 лв., за ноември – 1559 лв., и за декември – 1591 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в областта e 1561 лв. и нараства спрямо предходното тримесечие на 2023 г. с 4.6%, но е с 562 лв. по-ниска от средната за страната (2123 лева). В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 20-о място.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.3%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 37.3%, „Операции с недвижими имоти“ – с 25.4%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 24.5%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2546 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 2453 лева, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ -2359 лева.

Най-нископлатени са били брокерите на имоти- 1130 лева, и административните служители – 1132 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 14.4%, а в частния сектор – с 10.2%. Данните са получени от тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда, уточняват статистиците.