Шест кариерни борси се проведоха в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Те бяха насочени към информиране, консултиране и сътрудничество на студентите и бизнеса, както и подпомагане на тяхното професионално ориентиране и кариерно развитие. Събитията се реализираха в рамките на дейност „Успешни кариери” на проект „Икономическото образование в България 2030”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент на проекта е УНСС, а партньори са Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Бургаският свободен университет, Националната спортна академия и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Кариерните борси бяха предназначени за студентите на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, обучаващи се в професионално направление 3.8. Икономика в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, от всички курсове и форми на обучение (редовна, задочна, дистанционна), и всички потенциални кандидати в България и чужбина (в т.ч. ученици от средните училища) за обучение в разработените по проекта съвместни учебни програми между СА „Д. А. Ценов” и УНСС. В ОКС „бакалавър” това са специалностите „Индустриален бизнес (и предприемачество)”, „Бизнес икономика с преподаване на английски език”, „Икономика на туризма” и „Аграрна икономика”, а в ОКС „магистър” – магистърските програми „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер”, „Интелигентни информационни системи”, „Управление на продажбите в търговията”, „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, „Стратегически маркетинг”, „Екологично предприемачество”, „Бизнес иновации и мениджмънт” и „Бизнес иновации и мениджмънт” (английски език).
Кариерните борси са насочени и към организациите от практиката, потенциални потребители на кадри, завършили професионално направление 3.8. Икономика. Целта на събитията бе да се подпомогне кариерната ориентация и реализация на студентите от Свищовската академия, и да се създадат/доразвият активни партньорски взаимоотношения с работодателите, взели участие в организираните форуми.
Организирането на кариерните борси за студенти и работодатели бе възложено на външен изпълнител по реда на ЗОП, като за целта бе публикувана обява на сайта на Висшето училище. С избрания изпълнител – „Мегакомерс груп” ООД – гр. Казанлък, бе сключен Договор № 45 от 20.10.2022 г. за реклама на кариерните борси, съдействие за привличане на работодатели, разработване на детайлна програма за провеждане на събитията, фото и видео заснемане, медийно разпространение на резултатите от проведените форуми, както и изработване на информационни материали за участниците и посетителите. Сформиран бе екип с участието на координатор и експерт „Кариерни дейности”, представители на фирмата-изпълнител, кариерен консултант и служители на Кариерния център на Свищовската академия, с оглед осигуряване логистика на събитията, разработване и изпращане на покани до работодатели, участвали в предишни кариерни форуми, фирми-партньори на Висшето училище и Кариерния център, компаниите членове на КРИБ и други работодателските организации. Разпратени бяха над 40 покани до организации от практиката. Покана за участие до работодателските организации бе публикувана и на сайта на Академията.
В изпълнение на ангажиментите по договора, изпълнителят „Мегакомерс груп” ООД – гр. Казанлък достави определените видове и количества рекламни материали, визуализирани с идентификационен номер на договора на проекта и при спазване изискванията относно мерките за информация и публичност, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.:
• Тениска с рекламен надпис – 300 бр.;
• Рекламен химикал Leo ballpoint pen – 300 бр.;
• Шапка с козирка Harum baseball cap – 100 бр.;
• Рекламен сгъваем чадър бял – 100 бр.;
• Тефтер-рекламен с печат едноцветен А5 – 100 бр.;
• Текстилна чанта с рекламно лого – 100 бр.;
• L банер 100х200 рекламен – 1 бр.;
• Плакат А3 – 60 бр.
Шестте кариерни борси се проведоха в дните 29 и 30 октомври, 2, 3, 5 и 6 ноември 2022 г. в зала „Ректорат” на СА „Д. А. Ценов”. В тях участие взеха общо 345 души – студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, както и ученици от 11 и 12 клас от петте свищовски училища. Всички участници са се записали в Присъствен списък и попълнили Карта за участие. Презентации на разработените съвместни учебни програми между Стопанска академия „Д. А. Ценов” и УНСС за ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” направиха зам.-ректорите доц. д-р Искра Пантелеева (Координатор „Учебен процес”) и доц. д-р Румен Ерусалимов (Координатор „Кариерни дейности”). Темата „Обучението по икономика и перспективи за кариерна реализация” представи гл. ас. д-р Юлиян Господинов (Експерт „Кариерни дейности”), а доц. д-р Христо Сирашки – директор на Центъра за професионално обучение и Центъра за следдипломно и факултативно обучение, презентира възможностите за допълнително обучение, подкрепящо кариерната реализация на студентите по икономика. След презентациите се преминаваше към представяне на работодателските организации, а след това – към индивидуални и групови консултации за участниците в кариерните борси.
В проведените форуми се включиха работодателски организации от различни сфери на икономиката: застрахователни дружества („Булстрад Виена иншурънс груп” и ДЗИ), застрахователни брокери („Мусала” и „Бул брокер”), търговски банки (Централна кооперативна банка), счетоводни къщи („Счетоводна къща Андриана” – Свищов), организации в сферата на туризма (Съвет по туризъм – Свищов, Туристическа агенция „Амави травел” – Свищов, „Елит комерс” ЕООД – Свищов), индустрията, ресторантьорството, търговията и обзавеждането („Слънчо” АД – Свищов, „Леони България” ЕООД – Плевен, „ЕнергоСервиз” АД – Козлодуй, „Паркети Илиев” ЕООД, ЕТ „Лало-Живко Илиев”, ЕТ „Стефан Събков”, ЕТ „Даниела Николова”), както и организации от публичния сектор (Община Свищов и МВР). Представителите на практиката споделиха с участниците своите изисквания и критерии при подбор на персонал, информация за свободни работни позиции и възможности за включване в стажантски програми, предоставиха им ценни съвети за по-успешната им кариерна реализация.
Участниците в кариерните борси изразиха удовлетворение от проведените форуми. Студентите споделиха, че намират за изключително полезна и ценна възможността още преди дипломирането си да се срещнат с представители на работодателски организации от различни сектори, опериращи в редица направления, да получат информация за техните изисквания, условия и предлагани работни места и стажантски програми. Това им помага да развият своите умения за търсене на работа и да се ориентират по-добре на пазара на труда, което значително повишава техните шансове за трудова заетост и успешна професионална реализация. От друга страна, работодателите имаха непосредствен контакт с техни потенциални служители, пред които не само представиха основните моменти на своята дейност, но и получиха непосредствена представа за техните интереси, компетентности и комуникационни умения.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.