В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се състоя дискусионен семинар, на който бе представен научноизследователски проект „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика” с участие на заинтересовани страни по темата. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Проектът се реализира от интердисциплинарен екип от учени в трите основни висши икономически училища в България – Свищовската академия, Университет за национално и световно стопанство – София и Икономически университет – Варна. Водещата инициатива по проекта е на катедра „Аграрна икономика” при СА „Д. А. Ценов”, като в екипа са включени и учени от катедрите „Стратегическо планиране” и „Икономика и управление на туризма”. Двата партньорски университета са представени от учени към катедрите „Икономика на природните ресурси” при УНСС и „Аграрна икономика” при ИУ – Варна. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания” с максимално допустимата сума и се изпълняват заложени дейности за първия етап на финансирането. Екипът реализира заложени тридневни научни дискусии в трите партньорски университета на 12, 13 и 14 декември 2022 година.
Дискусията на 12 декември се проведе присъствено в зала „Ректорат” на Свищовската академия и онлайн във виртуална среда. Ръководителят на научноизследователския екип – доц. д-р Марина Николова представи екипа от експерти, който реализира проекта и сподели: „Нашето предизвикателство е провокирано от идеята ни да се реализира комплексно пилотно изследване, свързано с регионалното развитие на селските територии и възможността за тяхното устойчиво териториално развитие и управление в условията на трансформиращи се икономики”. Тя поясни, че основната цел на научноизследователския проект е провокирана от идеята за необходимостта от формиране на устойчиви системи за взаимодействие между органите на властта и стопанските структури, и разработване на фундаментален концептуален модел за устойчиво развитие на територията.
В дискусионния семинар участваха представители на местната власт, Двустранна търговска камара България – Румъния, Държавен фонд земеделие, Фондация за околна среда и земеделие, Институт за агростратегии и иновации, „Кемапул” ЕООД, изпълнителните директори на МИГ Белене – Никопол и МИГ Лом, Национална служба за съвети в земеделието, Общинска служба земеделие – Свищов, Комита – АГРО ЕООД, Винпром – Свищов, ВИП Софтуер ООД, земеделски стопани, „Парушев-Консулт” ЕООД, Институт по рибарство и аквакултури, Институт по планинско животновъдство и земеделие, преподаватели, студенти и докторанти.
След като поздрави участниците в дискусионния панел, доц. Николова изрази благодарност от името на целия екип, като подчерта че в настоящите условия българското общество е изправено пред редица предизвикателства, кризисни условия, демографски и климатични промени, инфраструктурни проблеми, липса на достатъчно развити услуги в малките населени места. „Това провокира мобилизиране на ендогенните ресурси, разнообразяване на местната икономика чрез иновативни решения и максимално оползотворяване на териториалните предимства (природен капитал, местно културно наследство, възобновяема енергия, интелигентно земеделие и др.). Трябва да се търси симбиозата между бизнеса – природа – местни и национални политики”, каза доц. Николова. След откриването на дискусията участниците обменяха важни становища и мнения през призмата на техния опит и споделиха както успешни практики, така също и редица полезни препоръки. По думите на доц. Николова, реализирането на проекта е особено важно за допълване и надграждане на научното познание за преодоляване на регионалните различия в икономическото, социалното и културното развитие на регионите.
Участниците в дискусията се обединиха в следните четири насоки: Първо – при изграждане на устойчиво развитие на териториите трябва да се прилага както подхода „от горе надолу”, така и този „от долу нагоре”. Зелен бизнес може да се изгражда само чрез колаборация между местната власт, бизнеса, науката и местните общности. Второ – необходима е дългосрочна и последователна държавна политика за устойчиво развитие на Р България и нейните райони, ограничаване монопола в бизнеса и подкрепа за местните малки и средни предприятия от различни сектори на икономиката. Субсидирането трябва да е обвързано с дългосрочни ползи за територията, а не само в рамките на конкретния проект. Необходими са инвестиции за изграждане на административен капацитет, по-опростени условия за кандидатстване и децентрализиране на процесите по подпомагане. Трето – съвместна работа и добро взаимодействие за изграждане на устойчиви територии между местните органи на власт, местните общности и МИГ, бизнеса и научните институти. Добрата колаборация на регионално ниво осигурява предимства за контрагентите и възможности самостоятелно да постигнат целите, залегнали в регионалните стратегии за устойчиво развитие, независимо от ограниченията на публичното подпомагане и административните бариери. Местните общности (МИГ) и бизнес трябва да са активната страна в търсенето на решения за изграждане и устойчиво развитие на територията. Четвърто – селото се крепи на малкия и среден бизнес, включително на все по намаляващите земеделски кооперации и от тях зависи жизнеспособността на територията. Местният бизнес да се ориентира към оптимално оползотворяване на регионалните ресурси чрез диверсификация на производства и дейности, и сдружаване за изграждане на земеделска и пазарна инфраструктура (напоителни системи, пакетажни мощности и др.). Във фокуса на публичното подпомагане трябва да се поставят местните пазарно ориентирани малки и средни бизнеси от различни стопански сектори.
На 12 декември в Стопанска академия „Д. А. Ценов” се проведе и международна научна дискусия по темата на същия проект с учени от Sh. Ualikhanov Kokshetau University (Kokshetau, Kazakhstan) с който Академията има подписан меморандум. Участниците и от двете страни се обединиха около актуалността на поставената тема, разгледаха се различни въпроси по наболели теми и се обсъдиха идеи за сътрудничество. Модератор на дискусията бе проф. д-р Мариана Петрова – водещ изследовател /R4/ и член на екипния проект. Срещата приключи с всеобщото мнение за поставяне основите на научна мрежа от професионалисти в контекста на устойчивото управление и включването на подходящи практики за балансирано и конкурентоспособно развитие на селските територии.
На 13 и 14 декември се проведоха еднотипни дискусионни семинари в УНСС – София, с модератор проф. д. ик.н. Юлия Дойчинова и в ИУ – Варна, с модератор доц. д-р Мария Станимирова. Участниците в дискусионните семинари в трите локации бяха внимателно подбрани – в Стопанската академия представители на Северен централен район за планиране и Северозападен район за планиране, в УНСС – от Югозападен и Южен централен район на планиране, а в ИУ – от Североизточен и Югоизточен район на планиране.
В дискусионния семинар в УНСС участваха представители на местната власт, на местните инициативни групи, Национална служба за съвети в земеделието и земеделски стопани. Акцентите в дискусията бяха поставени на ролята на човешкия фактор и на проблемите на недостига на качествена работна сила и на нейното адекватно образование. Участниците се обединиха около разбирането, че местните инициативни групи, като структури на гражданското общество у нас, реализират стратегии на местно развитие, но все още не са развили потенциалните си възможности. В тази връзка бяха преведени добри практики от други европейски страни с акцент върху механизмите им на управление и финансиране. Споделиха се мнения за необходими промени в механизмите на кандидатстване на проектите, на процедурите за тяхното одобряване и др., насочени към децентрализация на финансирането им, съкращаване на сроковете за утвърждаването им от Държавен фонд „Земеделие” и др. Представителите на НССЗ поставиха ударението на разширяването на териториалния обхват на предоставяните съветнически услуги и на осигуряване на достъп на по-голям брой земеделски стопани до качествени консултантски услуги за земеделските стопани. Те, заедно с участващите земеделски стопани, изказаха мнения и по проблемите на сдружаването на земеделските стопани и за възможностите на организациите на производители да въздействат положително на развитието на селските райони.
Научната дискусия в ИУ – Варна включваше представители на Асоциация на земеделските производители в България, на местните инициативни групи, НССЗ, представители на публичната администрация, информационни центрове, Агенция за икономическо развитие, СИС Технология АД, представители на бизнеса от селските райони в област Варна и различни експерти от региона. Участниците в дискусията имаха възможност да направят оценка на постигнатото и да предложат съвременни и адекватни виждания за постигане на устойчиво развитие на териториите, свързано с подобряване на качеството на живота, устойчивостта на бизнеса, подобряване на сътрудничеството между институциите, екологизация и дигитализация на икономическите системи.
И в трите висши икономически училища дискусиите приключиха с убеждението за продължаването им и в бъдеще, което несъмнено ще спомага за подобряване на свързаността между всички заинтересовани страни – бизнес, публична администрация, неправителствени организации, университети и други, и ще позволи на изследователите да предложат задълбочени модели за устойчиво развитие на икономиките в селските територии.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.