7 доброволци от 12 „б“ клас от СУ „Димитър Благоев”, участници в Международната награда на Херцога от Единбург се включиха в първия доброволчески консервационен лагер организиран от ДПП „Персина“. Това съобщиха за Актуално Свищов от гимназията.
Участниците в Наградата полагат целенасочени усилия за всяко от направленията, което помага за личностното израстване, отговорност и дисциплина, но и насърчава да бъдем добрият пример в обществото.
В последните дни на месец септември се проведе първият по рода си доброволчески консервационен лагер на територията на Природен парк „Персина“. Тренингът бе част от поредица консервационни лагери, които Дирекция на Природен парк „Персина“ предстои да организира през следващите години с насоченост опазване на местообитанието на къдроглавия пеликан на територията на парка. Участниците в неговото първо издание имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на експертите от дирекцията на парка за подобряване на водния режим и поддържане на влажната зона на остров Персин, което е от основно значение за опазване на колонията къдроглави пеликани на острова. Местообитанието на къдроглавия пеликан беше представено като едно от обновените гнездовища на вида в България. Доброволците имаха възможност от първа ръка да научат как е преминал процесът по възстановяване и какви са заплахите за пеликаните на остров Персин.
Консервационният лагер включваше тридневни образователни модули и двудневна теренна работа, насочена към отстраняване на стари съоръжения за мониторинг на територията на парка. Поддържането на местообитанията на водоплаващите се извърши извън гнездовия сезон, с цел да се намали безпокойството върху видовете. Работа на терен беше извършена, както на остров „Персин“ в Поддържан резерват „Персински блата“, така и в ЗМ „Кайкуша“, където задачата на доброволците бе да съдействат, да се изнесе изгорялата дървесина от миналогодишния пожар във влажната зона. Това беше още една важна акция, тъй като останалите метални елементи и дървени руини биха допринесли за допълнително загниване и замърсяване на водните площи.
Тазгодишният консервационният лагер е пример за едно изключително добро и ползотворно сътрудничество между ДПП „Персина“ и образователни институции на различни нива и е пример за полезна доброволческа акция, подпомагаща опазването на застрашени видове и техните местообитания. Първият доброволчески консервационнен лагер в ПП „Персина“ е посветен на 20-тата годишнина от обявяването на Рамсарско място „Комплекс Беленски Острови“. Комплексът е обявен на 24.09.2002 година, като за момента е най-голямата по площ влажна зона в България с международно значение. Работата на доброволците в лагера бе насочена към подобряване на състоянието на екосистемата в Рамсарското място на територията на ПП „Персина“.Доброволческите консервационни лагери организирани от Дирекция на ПП „Персина“ са част от дейностите по международния проект „Животът на пеликана“.