Община Свищов подкрепя Националния младежки конкурс на НСОРБ „Аз за моята община: един проблем – едно решение“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Националният конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ се организира от Националното сдружение на общините в Република България по повод 12 октомври – Деня на българската община и местното самоуправление. Тази година темата на конкурса е: „Зелени идеи – чисти общини”.

Целта на конкурса е да насърчи активното включване в обществения живот на местно ниво на младите хора, да ги стимулира да участват с креативни идеи в развитието на своите населени места, както и да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които преодоляват в процеса на своята работа кметовете, общинските съветници и служителите в общините
Конкурсът се провежда с активното съдействие на общините в Република България на доброволен принцип. Те могат да станат част от информационната кампания за конкурса, да стимулират младите хора в общината да участват активно, да поемат ангажимент за реализиране на класирано предложение, в случай, че е получено от жител на съответната община, да участват със свой принос за обогатяване на наградния фонд.

Условия за участие:
Право на участие в конкурса имат младежи на възраст до 29 г. включително /съгласно §1, т.1 от Закона за младежта/, които са ученици, студенти или работят.
Участието в конкурса може да бъде индивидуално или в екип.
Участието в конкурса е доброволно.
Участниците в конкурса следва да изпратят изложение на своята проектна идея /с текст, видео, презентация или др./ в съответствие с условията на конкурса, в електронен формат по електронна поща на НСОРБ, на адрес: konkurs@namrb.org
Предложенията за участие в конкурса се подават на български език.
Срок за получаване на предложенията: 15 август 2024 г.

Темата на конкурса за 2024 година е: „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“.
През 2024 г. участващите в конкурса идеи трябва да са свързани с усилията на обществото за подобряване на чистотата в населените места и извън тях. Предложенията трябва да са свързани със съвременните принципи за намаляване на количеството образуван отпадък, правилното и ефективно разделно събиране на отпадъците и повишаване на процента на рециклиране, както и повторното използване на стоки от бита.
Участниците трябва да обмислят и предложат кампания сред жителите на общината за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване и др.
Предложението трябва да съдържа подробно описание на инициативи и дейности, които могат да бъдат реализирани самостоятелно или съвместно с общината.
В предложенията си кандидатите трябва да опишат очакваните резултати от кампанията, да посочат към кого е насочена кампанията, как самите те биха допринесли за осъществяването й и какво съдействие биха очаквали от страна на общината.

Изисквания към конкурсните предложения:
да демонстрират умение за синтезирано и обосновано излагане на предложението;
да представят убедително необходимостта от реализиране на кампанията;
предложената кампания да е осъществима;
предложените дейности за съвместно осъществяване с общината да бъдат съвместими с правомощията на местната власт;
предложената кампания да е насочена към постигане на реален ефект сред гражданите и да води до подобряване на средата за живот в населеното място;
да създава условия за привличане на повече заинтересовани лица в осъществяване на кампанията;
да дава възможност за мултиплициране и в други общини.•
Изисквания към представянето на проектите в текстови формат
• Оптимален обем на разработката (до 10 страници)
• Резюме на проекта / до 2 стр./
• Вид шрифт и размер на шрифта – шрифт: Times New Roman 12
Кандидатите могат да представят проектите, с които кандидатстват за участие в конкурса и в друг, избран от тях формат – презентация, видео, брошура и пр.

Жури:
Двама представители на НСОРБ;
Двама представители на академичните среди;
Един представител на Института за пазарна икономика.

Провеждане на конкурса:
Всички постъпили предложения за участие ще бъдат селектирани по следните признаци:
Форма на участие
индивидуални участници
колективни участници / екип или група.
Възраст на участниците
ученици;
студенти и работещи младежи;
Постъпилите предложения ще бъдат оценени по следните критерии:
Умение за ясно и точно формулиране на идеята и структурирано изложение;
Убедителни мотиви за важността и значението на кампанията;
Реалистичност и осъществимост на идеята;
Значение и ефект за гражданите и обществото;
Личен принос на кандидата;
Възможност за привличане на организации и хора за осъществяване на идеята;
Възможност идеята да бъде приложена и в други населени места.•

Класиране:
В Националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ ще бъде разпределен награден фонд от 5 000 лв.
По една награда от 1 000 лв. ще бъде връчена на победителите във всяка от категориите:
• индивидуални участници
• колективни участници/екип или група.
• ученици;
• студенти и работещи младежи;
Ще бъдат присъдени и две поощрителни награди по 500 лв.
Победителите ще бъдат обявени на интернет страницата на НСОРБ.
Наградите ще бъдат връчени на специална церемония в рамките на Годишната среща на местните власти през месец октомври 2024 г.
НСОРБ ще съдейства отличените проекти да получат подкрепа за своето осъществяване от съответната община, от която е кандидатът.

За допълнителна информация:
Ива Иванова – отдел „ПР, комуникации и издания“ на НСОРБ, konkurs@namrb.org