ПДТГ „Д.Хадживасилев“ стартира участието си по  Проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2″, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.
Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Специфичните цели на проекта са:  Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда; Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес средите чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.
Разработената програмата по проекта е предназначена за учениците от системата на професионалното образование и обучение по професия от професионално направление: пътувания, туризъм и свободно време, целяща подобряването качеството на професионалното обучение и образование на учениците и улесняване на достъпа от училището към работното място за успешна реализация на трудовия пазар. Придобитите професионални компетентности в реалните условия ще мотивират завършващите за успешно реализиране в областта на туризма.
Резултатите от провежданата практика в реална работна среда са насочени към: повишаване уменията и квалификацията на участниците; подобряване на компетентности от ключово значение за професионална и житейска реализация; осигуряване на мобилност на завършващите професионални гимназии и адаптивността им към променящите се условия в страната и европейското пространство; осигуряване на възможност на учениците от професионалните гимназии за приложение на придобитите умения и компетентности и придобиване на допълнителна квалификация и запознаване с възможностите за професионална реализация; мотивация за реализиране, стремеж към висока информираност и към усвояване на новости в професията.
ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ се включва в Проекта с 10 ученици от специалност „Организация на туризма и свободното време“ – 12  клас и трима работодатели – „Консорциум Калето – 2004″ ООД, хотел „Калето“; „Инвест строй монтаж ЕООД“, хотел „Иваноф“;  „ Фолклорен извор 2000″ ЕООД, хотел „Фолклорен извор“,  избрани по определени критерии, наставници и наблюдаващ учител. Наблюдаващият учител, съвместно с работодателите разработиха програма за обучение на реално работно място, график за изпълнение на дейностите по Проекта, така че да може всеки ученик да придобие умения за работа в реална работна среда, комуникативни умения за работа в екип, умения за работа в специфични ситуации.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.