Свищовлия остро разкритикува процедурата предхождаща приемането на Бюджет 2022 на община Свищов. В 24 точки гражданин остро критикува т. нар. процедура по обществено обсъждане на най-важния документ на община Свищов за годината. Актуално Свищов публикува без редакторска намеса текста, изпратен и до стопаните на „Цанко Церковски“ 2 – кмета и шефа на местния парламент, който за последните години прилича по-скоро на Личен кметски гумен печат:
Становище
относно: публично обсъждане на проект на бюджет на Община Свищов за 2022 г.
Уважаеми г-н председател Кирилов,
уважаеми г-н кмет Генчев,
по повод поканата за участие в публично обсъждане на проект на бюджет на Община Свищов за 2022 г., представям на Вашето внимание следното становище с предложения и коментари:

1. Бих искал да изразя мнение, че за да бъде ефективно публичното обсъждане от местната общественост е необходимо Общински съвет – Свищов и Община Свищов заедно с поканата за провеждане на събитието да публикуват и проекта на документите, които предлагат да бъдат обсъдени. Настоящата Ваша практика да не публикувате тази информация, не позволява на заинтересованите лица да си изградят мнение за проекта на бюджет, което мнение да могат да обсъдят с Вас. Ето защо считам, че настоящата работа на Общински съвет – Свищов и Община Свищов по отношение на ежегодните процедури за приемане на бюджета е некоректна, непълноценна, недобронамерена и манипулативна, тъй като не предоставя необходимата информация, която е обосновано да бъде предоставена. И тази година, за пореден път, не публикувахте параметрите на проекта на бюджет, а заповедта за провеждането на обсъждането беше публикувана с две седмици закъснение. Това показва като минимум непрофесионално и немарливо отношение към законовото Ви задължение.

2. Бих искал да предложа Общински съвет – Свищов и Община Свищов да предприемете действия за допълване на разпоредбите относно реда за провеждане на публичните обсъждания на проекта на бюджет, посочени в Приложение № 1 на страници 20-21 в „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов”, https://svishtov.bg/upload/images/docs/docs_118990105.pdf , така че да поправите споменатите слабости. Следва да се има предвид, че Закона за публичните финанси не забранява да се предоставя проекта на бюджет предварително на Интернет сайта на Общината. Общински съвет – Свищов и Община Свищов би било добре да се поучат от добрите практики на други местни власти в нашата страна, които добросъвестното и пълноценно провеждат публичните обсъждания на проекта на своите бюджети. Ето например, Община Велико Търново всяка година публикува заедно с поканата на своя Интернет сайт и цялата обсъждана документация, https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/obyavi-i-sobsheniya/obshtestveno-obsazhdane/obshestveno-obszhdane-2020-godina/materiali-za-publichno-obszhdane-na-byudzhet-2020/ (на страницата документите в списъка са на позиция № 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28).

3. Бих искал да изразя мнение, че Община Свищов е в състояние да си набави необходимите средства за съфинансиране на своя дял в инвестиционни и европейски проекти като извършва по-голям брой сделки за продажба и приватизация на своя собственост, от наеми, от продажба на идеални части, от продажба на съсобственост, от въвеждане на облагане с много нисък данък за земеделски земи, гори, ливади, пасища, трайни насаждения, и на парцелите по параграф 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – всички тези, които са частна собственост. Практиката на често теглене на нови кредити от банки и кредитни организации за тези съфинансирания не е устойчива и води до отлагане във времето на структурни проблеми, които съществуват в местните икономическа и финансова политики. Би следвало да се положат усилия за разрешаване на тези структурни проблеми.

4. Бих искал да напомня, че Община Свищов със своите действия трябва да насърчава стартирането и поддържането на стопанската дейност на фирми и земеделски стопани, както и да насърчава инвестиционната дейност на фирми, земеделски стопани и гражданите. Един от начините за това е чрез продажба и приватизация на общинска собственост. Както е известно, Община Свищов е собственик на няколко стотин недвижими урегулирани имоти в града и селата, вкл. застроени и незастроени парцели, гаражи, жилища, няколко стотин идеални части в съсобствени терени, както и няколко стотин парцели земеделска земя и гори. Няма как да се развие нова стопанска дейност, предприемачество и привличане на външни инвеститори, ако Община Свищов продължава, както досега, неефективно да използва продажбата и приватизацията на своето имущество. От няколко години ежегодно се реализират символичен брой, едва няколко, сделки за продажба и приватизация на общинско имущество. По този начин се задържа развитието на местната икономиката, както и се реализират недостатъчни приходи за разгръщане на инвестиционната дейност на Общината. Ето защо, бих искал да предложа в проекта на бюджет за 2022 г. приходите от продажба и приватизация на общинско имущество да бъдат повишени до общо най-малко два милиона лева – като в тази сума следва да се включат продажбата на жилища, сгради, незастроени терени, ликвидирането на малоразмерни идеални части в урегулирани и неурегулирани имоти, продажбата на малоразмерна съсобственост с физически и юридически лица в поземлени имоти с обща площ до 500 кв.м., продажба на гаражи, земеделски земи и гори. Бих искал да изразя мнение, че когато целта е насърчаване на местната икономика и намиране на нов собственик, който с грижа на добър стопанин да стопанисва имуществото, както и да създава регистрирана трудова заетост, то постигането на най-висока цена на сделката не следва да бъде водещия принцип за нейното договаряне. Два милиона лева е напълно реалистична и постижима стойност.

5. При извършване на продажба и приватизация на общински недвижими имоти, както и при издаване на разрешения за ново строителство, бих искал да предложа Община Свищов да полага завишено внимание към запазване в ненакърнен вид публичните зелени площи, градинки, паркове и околоблокови пространства. През изминалата 2021 г. гражданите на града станахме свидетели на редица случаи на напълно отрязани до основа здрави високи многогодишни и вековни дървета – в градската градина на няколко места (включително под прозореца на кмета на Общината), пред входа на училище „Филип Сакелариевич”, до бившето училище „Кирил и Методий”, около стадион „Академик”, и на редица други места. Тези сечи заслужено породиха остро възмущение от неадекватните и непрофесионални действия на общинските служители, които официално трябва да работят за съхраняване и опазване на околна среда. Има основания да се счита, че тези сечи не се извършват по съображения, свързани с опазване на живота и здравето на минувачите, както изтъкват някои общински служители, а се основават на приложението на идеологически, масонски, окултни и агентурни догми и правила, които се изповядват или приемат от ръководството на Община Свищов и от голяма част от служителите на общинската администрация. Според алтернативни изследователи запознати с тази проблематика, както и според мен, съгласно тези догми и правила, когато член на окултната или агентурната организация почине или бъде ликвидиран (т.е. убит) от своите единомишленици – другари, е необходимо или задължително това да се покаже на останалите членове на окултната или агентурната организация, като се отреже дърво до мястото, където въпросният индивид е живял или работил. В едно демократично и справедливо общество, обаче, подобни догми и правила, както и техните скрити изповедници и поддръжници в общинската и държавната администрации, не следва да имат място, поради очевидното им несъответствие с обнародваните закони и с нормативната уредба в страната. Обективно казано, тези догми и правила са варварски и мястото им, както и мястото на техните идеолози, изповедници и поддръжници, е в кошчето за отпадъци на държавното ни битие.

6. Бих искал да предложа Община Свищов да обръща задълбочено внимание на темата, свързана с качеството на изпълнението на обществените поръчки за асфалтиране и ремонт на улици. Добре известно е на жителите на град Свищов, че на редица участъци тези дейности бяха извършени със съществени явни и скрити дефекти. Аз също съм Ви информирал два пъти писмено с жалби за такъв проблем. Само няколко седмици след полагане на нова асфалтово-бетонна настилка, от нея пораства трева. Отделно от това, строителната фирма, която винаги избирате, напълно некомпетентно преди асфалтирането не заравнява релефа (напречния профил) на улицата, вследствие на което след новото асфалтиране тя продължава да бъде „на вълни”, с прагове, гърбици, вдлъбвания, неравности, и други подобни форми. Наличието на множество случаи с некачествено извършено асфалтиране из цялата община е унищожително за доброто име на фирмата изпълнител, както и за доверието в компетентността и адекватността на ръководената от Вас местна власт. Моля да предприемете действия през 2022 г. асфалтиранията да бъдат с дълги гаранционни срокове, качествено, компетентно, адекватно и добронамерено извършвани от фирмите изпълнители. Моля през 2022 г. да предприемете действия за поправяне на сериозните недостатъци от вече извършеното през 2019 г. и 2020 г. асфалтиране по ул. „Тодор Хрулев” в град Свищов, за които съм Ви информирал писмено с две жалби. Моля да прекратите практиката на прикриване на злоупотребите с власт, престъпленията, и нарушенията, извършени от заместник-кмета по строителството, от служители на отдела по устройство на територията, от служители на отдела по обществени поръчки, и от фирмите, извършили асфалтирането. Въпреки установените дефекти на терен и отрицателните отзиви в медиите относно дейността на фирма „Пътни строежи – Велико Търново” АД, през 2021 г. същата фирма беше за пореден път одобрена за изпълнител в обществена поръчка за асфалтиране на улици в град Свищов.

7. Бих искал да предложа стойността на такса куче за 2022 г. да се актуализира и повиши. Досегашната й стойност от 2 лева годишно е твърде ниска. Бих искал да предложа данните за жителите на община Свищов, които са задължени да заплащат такса за притежание на куче, да се подават от общинския отдел „Екология” към общинския отдел „Местни данъци и такси”, така че служителите там да изискват и събират и тази такса. До момента това не се прави. Съответно, дължимата такса за притежание на куче не се появява като задължение в електронната справка за задължения и плащания за местни данъци и такси по личната партида на физическо или юридическо лице, която е достъпна на адрес: https://www.svishtov.online:444/OnlineReportWSClient/ . В допълнение, това задължение не се съобщава на задълженото лице, нито чрез хартиено съобщение до адреса му, нито при запитване, извършено на място в салона за обслужване на клиенти в отдел „Местни данъци и такси” на Община Свищов.

8. Бих искал да предложа през 2022 г. Община Свищов да обърне внимание на проблема с популацията на безстопанствените котки. Понастоящем по отношение на тях няма общински разпоредби – нито относно скитането, нито относно въздействието върху хигиената на обществените места, нито относно задължение за регистрацията на котки-компаньонки, нито относно дължима такса за притежаване на котка. Бих искал да предложа Общинския съвет – Свищов да регламентира тези въпроси, включително и да определи такса за притежаване на котка. В Община Бургас от 2012 г. има приети общински правила относно безстопанствените котки:
https://www.faragency.bg/news/16027722828773/kastrirat-li-se-oshte-kotki-v-burgas-pitat-savetnitsi
http://www.burgas1.org/e107_plugins1/content/content.php?content.212

9. По отношение на управлението на дейностите по отпадъците бих искал да изразя мнение, че в населените места не достигат цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци. Бих искал да предложа Община Свищов, в сътрудничество с фирмата изпълнител на тази дейност, да определят нови допълнителни площадки за цветни контейнери, които фирмата да закупи и достави в град Свищов и в селата от общината. В случай, че фирмата изпълнител няма финансова възможност да закупи допълнителни цветни контейнери, бих искал да предложа Община Свищов да обмисли варианти за закупуване на цветни контейнери за своя сметка, които да бъдат предоставени за стопанисване от фирмата по разделното събиране на отпадъци. Бих искал да призова Община Свищов и фирмата изпълнител многократно да увеличат количеството на разположените цветни контейнери в населените места, така че на всяка площадка с контейнер, тип „бобър”, за общи битови отпадъци да се поставят контейнери за разделно събиране. Считам, че този разход ще се възстанови в краткосрочен план чрез икономията на парични средства за извършване на транспорта на събраните общи отпадъци до Регионалното депо в село Санадиново, община Никопол. Понастоящем мнозинството от жителите на общината изхвърлят своите рециклируеми отпадъци в контейнерите за общи отпадъци, въпреки че това е незаконно. Причина за такова безотговорно поведение е, че не се извършва никакъв контрол от страна на Община Свищов, както и защото на много места до контейнерите, тип „бобър”, за общи отпадъци няма разположени контейнери за разделно събиране на рециклируеми отпадъци.

10. Бих искал да предложа в бюджета на Община Свищов за 2022 г. да се планират средства в размер на 15 000 лева за закупуване на 5 стандартни контейнера от 10 куб. м., предназначени за събиране на отпадъци от плоско прозоречно стъкло, което е без рамки, без дограми, без каси. Предложението ми е тези контейнери да се разположат в различни части от град Свищов и в по-големите села в общината. Цената на един нов контейнер е както следва:
– с обем 6 куб. м. е около 1560 лева с ДДС, https://ihr-metal.com/?load=catalog&show=125 ;
– с обем 7,5 куб. м. е около 2112 лева с ДДС, https://ihr-metal.com/?load=catalog&show=126 ;
– с обем 10 куб. м. е около 2640 лева с ДДС, https://ihr-metal.com/?load=catalog&show=127 .
Както е известно, съгласно националната нормативна уредба не е правилно и не е законно отпадъците от плоско прозоречно стъкло да се депонират в зеления контейнер, в който се събират единствено стъклени бутилки, стъклени буркани, и други видове стъклени шишета. Неправилна и недопустима е и практиката на служители на Общинско предприятие „Чистота – Свищов” и на граждани, плоското прозоречно стъкло да се натрошава на множество парчета и така да се изхвърля в контейнерите за общ битов отпадък. По такъв начин последващото му оползотворяване за рециклиране става почти невъзможно. Натрошеното стъкло, смесено с битовия отпадък, в Регионалното депо в село Санадиново, община Никопол, вероятно директно се насочва към площадката за депониране. Ако Общинско предприятие „Чистота – Свищов” вече разполага с 5 контейнера за строителни отпадъци, които могат да бъдат поставени на подходящи и достъпни места, и могат да бъдат отредени за събиране на отпадъци от плоско прозоречно стъкло, то би могло посочения разход да не се извършва. Проблемът с липсата на възможност за законно събиране и депониране на отпадъците от плоско прозоречно стъкло е много сериозен и бе следвало без поредно отлагане да се пристъпи към неговото разрешаване.

11. Бих искал да предложа да се планират средства в размер на 40 000 лева в бюджета за 2022 г. за изработване на общи устройствени планове на населените места в община Свищов. Доколкото ми е известно, към момента никое от населените места в общината няма изработен, приет, и влязъл в сила, такъв план.

12. Бих искал да предложа Община Свищов да предприеме административни и управленски действия за организационно и техническо съдействие на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по отношение изготвянето на кадастрална карта и кадастрални регистри на селата в община Свищов. Видно от Интернет сайта на Агенцията, за урбанизираната територия на нито едно от 15-те села в община Свищов няма изработена и влязла в сила кадастрална карта и кадастрален регистър, https://www.cadastre.bg/odobreni-s-vlezli-v-sila-zapoved-kadastralna-karta-i-registri-za-oblast-veliko-turnovo . А тези документи имат голямо значение не само за местната власт, но и за развитието на местната икономика, както и за защита на законните права на жителите на общината.

13. Бих искал да насоча Вашето внимание, че понастоящем съществува непрофесионална и незаконосъобразна многогодишна практика на служители на Община Свищов, които бидейки отговорни за публикуване на приетите от Общински съвет – Свищов решения и документи, както и на заповедите, решенията и документите, издадени от кмета на Община Свищов, публикуват единствено основния документ, без нито едно от приложенията към него. По този начин се препятства формирането на пълна, правилна и адекватна представа по отношение на регламентиран въпрос или материя. Моля да предприемете действия за преодоляване и на тази слабост в работата на ръководената от Вас администрация. Като най-скорошен пример в това отношение мога да посоча публикуваният на 08.02.2022 г. на Интернет сайта на Община Свищов „План за евакуация и/или разсредоточаване при бедствия на населението, животните и материалните ценности от община Свищов”, https://svishtov.bg/upload/images/docs/55e6d875ad03e410282ab5bd6c880076.pdf . Към планът има 13 броя приложения, от които нито едно не е публикувано в Интернет.

14. Справка в Интернет сайта на Община Свищов, извършена на 25.02.2022 г., показва, че Община Свищов извършва 100 административни услуги и 4 административни режима, по които заявители могат да бъдат физически и юридически лица. Също от Интернет сайта на Община Свищов е видно, че от посочените видове и бройки, само 18 административни услуги и 0 административни режима могат да бъдат заявени като електронна административни услуга или като електронен административен режим, чрез националната платформа за електронно административно обслужване, https://egov.bg , поддържана от Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ). Това означава, че само 17% от предлаганият общ брой на услугите и режимите са електронизирани и позволяват неприсъствено заявяване и обработване. Бих искал да призова ръководството на Община Свищов и на Общински съвет – Свищов да проявят по-голяма амбициозност и по-голяма отговорност по отношение на електронното административно обслужване. Бих искал да предложа в бюджета за 2022 г. да се планират средства в размер на 20 000 лева за въвеждане на нови електронни административни услуги и режими, в т.ч. за закупуване на софтуерни лицензи, компютри, оборудване, обучение на служителите, и т.н. Реалистично е да се очаква, че при наличие на добра воля и амбиция, до края на настоящия управленски мандат през октомври 2023 г. бихте могли да организирате въвеждането на възможност за електронно заявяване, заплащане и получаване за 60% от общия брой на услугите и режимите, предоставяни от Община Свищов. А в средносрочен план (три години) е реалистично да се очаква 100% от услугите и режимите да могат да бъдат достъпни чрез Интернет.

Бих искал да помоля специално внимание да обърнете на служителите на Община Свищов, които са натоварени с отговорността да приемат, обработват и изпълняват хартиените и електронните заявления за административно обслужване. Известни са ми няколко случая, за които своевременно съм Ви уведомил писмено, при които служители на Община Свищов напълно недобросъвестно, манипулативно и незаконосъобразно отказаха да извършат административни услуги и електронни административни услуги, при заявяването им от физическо лице. Първият случай беше през 2018 г. Най-скорошните случаи са от месеците февруари и март 2022 г. И при двата случая от тази година служителките и техните преки ръководители незаконосъобразно отказаха да въведат стойността на цената на административната услуга в електронната система за заплащане на административното обслужване, https://pay.egov.bg . Това въвеждане е задължително, за да може услугата да бъде заплатена неприсъствено от заявителя. Това означава и показва, че служители на Община Свищов изповядват идеологическите догми и принципи на дискриминацията, апартейда, и нацизма, и са обучени да използват похватите на лъжата, заблудата, манипулирането и лицемерието, за да извършват административен тормоз и административен терор срещу идеологически неудобни жители на общината. Тези служители на Община Свищов извършват тези действия под ръководството на психопатите сержанти и офицери от местното поделение на идеологическата политическа полиция Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) (бившата „Държавна сигурност”, ДС), с които поддържат съобщителна аудио-визуална връзка в реално време (т.е. пряко, незабавно). Известно е, че чиновниците от „ДАНС” не се интересуват и не спазват нито конституцията и нито никой от обнародваните закони, тъй като дейностите на това официално държавно, но всъщност частно ведомство, са изрично изключени от обхвата на разпоредбите на около 50 действащи български закони, чрез конкретни текстове в тези закони. Поради тази причина, те се съобразяват и налагат единствено своите ведомствени окултни, масонски, сатанински и църковни догми и доктрини. Тези заповеди, догми и доктрини, обаче, не са законосъобразни, и нямат общо с принципите за върховенство на правото и на закона, а представляват фактическо „огъване” или „изнасилване” на реалността, за да съответства тя на техните поведенчески схеми и алгоритми, и да има допирни точки с въображаемите и многожелани хипотези и състояния, описани в окултно-масонско-църковно-сатанинските догми, доктрини, наръчници, и книги, които това държавно ведомство налага чрез многообразни форми на дразнене, принуда, тормоз, насилие, терор, и убийства, извършвани от техните служители и от огромната им мрежа от информатори (т.е. доносници), секретни сътрудници и агенти в цялата страна и във всички държавни, общински и частни организации. Има сериозни основания и обосновани предположения да се счита, че 100% от броя на съдиите в нашата страна, 100% от броя на съдебните чиновници, 100% от броя на прокурорите, почти 100% от броя на адвокатите, 100% от броя на полицейските служители, 100% от броя на лекарите и зъболекарите, почти 100% от броя на общинските служители, и 100% от броя на народните представители, са секретни сътрудници и агенти на настоящото държавно ведомство идеологическата политическа полиция Държавна агенция „Национална сигурност”. Лицата, заемащи споменатите длъжности в предходното изречение, които са на възраст 40 и повече години, по време на комунистическия режим са били секретни сътрудници и агенти на тогавашната идеологическа политическа милиция „Държавна сигурност”. Която след псевдо-демократичните промени на 10 ноември 1989 г. промени наименованието си и извърши рекламни преустройства на малка част от своите дейности. И по време на комунистическия режим и по време на псевдо-демократическия режим, България е тоталитарна държава, управлявана от окултно-масонска-църковна-сатанинска тоталитарна недемократична секта. И това е много добре известно на огромен брой жителите на нашата страна, но които поради своя статут на зависимост от този репресивен орган, както и поради подписана клетвена декларация за безпрекословно подчинение и изпълнение на всяка тяхна заповед – независимо дали е законна или незаконна, както и поради тежък до свиреп конфликт на интереси, се въздържат да коментират тези теми и въпроси свободно и публично. Следователно, по време на отминалият комунистически режим, както и по време на настоящият псевдо-демократически режим изпълнението на административните услуги в нашата страна, като цяло, се извършва от заклети, проклети, прокълнати, обучени, обиграни, проверени, и закоравели в оперативните манипулации и комбинации индивиди, умеещи умело да използват лъжата и лицемерието. Понастоящем, и вече около 20 години, много от тях, както и множеството от редовите жители на страната, са чипизирани с дребни подкожни високотехнологични импланти (поставени в дланта, над ръката, крака, рамото, и на други места), за да поддържат в реално време информационна текстова, аудио, или видео връзка, едни с други, както и със служителите от идеологическата политическа полиция. Според алтернативни изследователи на практиките на комунистическата тоталитарна държава и на псевдо-демократическата настояща държава, няколко милиона жители на страната, членове на агентурната мрежа на идеологическата политическа полиция, имат поставен аудио имплант в ухото, така че да чуват заповедите, указанията и изпреварващата събитията тактическа информация, които им съобщават от „ДС-ДАНС”. Това имплантиране на населението е започнало около 1975 година. С развитие на технологиите, от около 2000 г. на членовете на агентурната мрежа на идеологическата полиция вече им е предоставена оптична леща за поставяне в окото, с която да получават видеоинформация от „ДАНС”. От около същият момент, зъболекарите от агентурната мрежа са задължени да поставят зъбен имплант-микрофон в формата на зъбен щифт при изработване на зъбна пломба, което позволило на политическата полиция да чува какво говори всеки член от агентурната им мрежа. Следва да се знае обаче, че има сериозни основания да се счита, че зъбен щифт-микрофон е поставен и на стотици хиляди жители на страната, включително малки деца и младежи, без тяхно знание и без знанието на техните родители. Чипове за електронна съобщителна връзка и за електронна идентификация се поставят и във формата на пиърсинг и в татуировка. От около 2010 г. участникът в агентурната мрежа може да управлява тези персонални чипове и техните множество функционалности чрез мобилния си, т.нар. „умен”, телефон. Но може да ги управлява не само той, но и служителите от идеологическата полиция. Поради което чипизираните индивиди се превръщат във високотехнологични кукли на конци, или както е популярно да се наричат понастоящем, във високотехнологични зомбита. От години се забелязва, че използването на т.нар. „умни” телефони се налага чрез силно агресивна пропаганда и създаване на лъжливо чувство за модерност. По същият начин биват чипизирани с приемно-предавателни чипове за поведенчески контрол, както и с оптични лещи за двупосочна видеовръзка, домашните любимци, а след третиране и заловените бездомни кучета – така те стават подвластни на обучените членове на агентурната мрежа, както и на служителите на идеологическата полиция. Въпросните чипове и устройства приемат и предават информация чрез протоколите за безжични далекосъобщения GSM, GPRS, UMTS, 5G, 6G, WAP, TETRA, Wi-Fi, като тя достига в реално време до компютрите на служителите в най-близкото териториално поделение на идеологическата политическата полиция „ДАНС” в населеното място. Функционирането и експлоатацията на тези системи за съобщителни връзки е противоконституционно и противозаконно, и стои в основата на замисляната от окултисти, масони, църковници, сатанисти, капиталисти, и диктатори високотехнологична диктатура над народите през 21-ви век. За всичко това е налична множество, но фрагментирана, информация в книги на книжния пазар, в научно-образователни и публицистични предавания, в информационни сайтове, в статии на алтернативни политически изследователи, и др.

Ето защо, визирайки отново незаконосъобразното поведение на подопечните Ви чиновници и техните административни ръководители по двата споменати по-горе случая от тази година, бих искал да заявя, че техните действия нямат нищо общо с правилата на действащата конституция и законите. В качеството ми на изследовател на тоталитарните действия на съвременната българска държавна администрация, обективно погледнато имам сериозни основания да считам, че почти 100% от броя на работещите в Община Свищов и в Общински съвет – Свищов са в дългогодишна зависимост, и че са в тежък конфликт на интереси, и че са част от агентурната мрежа на идеологическата политическа полиция „ДАНС”. Същото мнение, в качеството му на неофициална информация, е много добре и подробно известно на десетки хиляди жители на община Свищов. Ето защо, моля щателно да разглеждате сигналите и жалбите по случаите на дискриминация и апартейд, включително подадените от мен през месец март 2022 г., и да налагате строги дисциплинарни наказания на провинилите се Ваши чиновници. Друго нарушение, със същото основание, се случи през 2021 г., когато изпратих до Вас по електронен път съобщение със становище, което около два месеца престоя неотворено и непрочетено от съответната „отговорна” служителка. При такъв начин на изпълнение на служебните задължения и при такова отношение, няма как доверието и реномето на ръководството на Община Свищов и на Общински съвет – Свищов, както и на юридическото лице на местната власт, да бъде високо или положително.

15. Бих искал да предложа да се планират 30 000 лева за сканиране и въвеждане в електронен вид на документи и архиви относно гражданското състояние на живите и на починалите жители от населените места в община Свищов. Считам, че този процес следва да обхваща всички документи по този повод от момента на създаване на съвременна гражданска администрация в България, т.е. от 1878 г. Това не само ще улесни стопанския оборот, но и ще предостави възможности за извършване на нови видове справки и услуги, които жителите и юридическите лица биха могли да заявяват.

16. Бих искал да предложа да се планират средства в размер на 30 000 лева за изпълнение на проекти в град Свищов по Програма „Местни инициативи”, както и средства в размер на 30 000 лева за изпълнение на проекти по същата програма в 15-те села в общината. Тези стойности биха позволили да се изпълнят около 10 проекта в града и около 10 проекта в селата от общината. В изминалите около 15 години Програмата се утвърди като полезен механизъм за подкрепа на инициативи на местни жители, неправителствени организации и читалища.

17. Бих искал да предложа да се планират средства в размер на 800 лева за изработка и монтиране на две табели, обозначаващи „Начало на населено място – гр. Свищов” и „Край на населено място – град Свищов”, които да бъдат поставени на съответното място, на градоустройствената или на регулационната граница на града, находяща се на четвъртокласния общински път в края на улица „Плевенско шосе”. Следва да се отбележи, че това е единствената от четирите шосейни входно-изходни артерии на града, на която от десетилетия е пропуснато да бъдат монтирани такива табели.

18. Бих искал да предложа в бюджета за 2022 г. да се планират средства в размер на 50 лева за общинската структура „Туристически информационен център” (ТИЦ). Неотдавна, на оградата на градската градина пред ТИЦ, както и на входната врата на офиса за обслужване на посетители на ТИЦ, етаж 1, са поставени нови табели с текст „Туристически информационен център”, изписан на български език. Прави голямо впечатление, че табелата, закрепена на оградата, е дълга около пет метра и е изработена от ламарина или метал. Също голямо впечатление прави и обстоятелството, че служителите на ТИЦ са проявили непрофесионализъм и несъобразителност и не са поръчали двете табели да бъдат на български и на английски езици. Все пак е адекватно да се очаква, че чуждестранните туристи разбират и говорят английски език, и не разбират български език. Ето защо, считам, че е наложително, допълнително да се залепи хартиен надпис-лепенка върху една част от повърхността на двете така монтирани метални табели. Този хартиен надпис-лепенка следва да изписва наименованието на ТИЦ на английски език. Добре би било общинските служители, работещи в ТИЦ, и в общинската администрация в сферата на туризма, по-компетентно да планират своята дейност по обслужване на чуждестранните туристи.

19. Бих искал да предложа в бюджета за 2022 г. да се планират средства в размер на 500 лева за поправяне на съществен проблем, свързан с транспорта. На улица „Плевенско шосе”, непосредствено пред входа на градския гробищен парк, един капак на улична шахта е разположен на пътното платно, като се издига на височина от около 10-15 см над равнището на настилката на пътното платно. Тъй като това е високо и съществено препятствие, превозните средства го заобикалят като преминават в другото платно. Улицата е от две платна, по едно за всяка посока. Това създава условия за произшествия, както и за повреждане на превозните средства. Това, че мястото на тази шахта е пред входа на гробищния парк, не означава, че трябва да се допуска там да стават транспортни инциденти, въпреки че с така изградената шахта с явен строителен дефект, очевидно това се е целяло. Моля да ремонтирате капака на шахтата и да понижите равнището му, като то бъде смъкнато до равнището на уличното платно – нито по-високо, нито по-ниско.

20. Предлагам да се планират средства в бюджета за 2022 г. в размер на 30 000 лева за запълване на множеството дупки, пропадания и неравности по улица „Плевенско шосе” в град Свищов. Въпреки, че тя се намира в края на града, улицата ежедневно се използва от превозни средства, отиващи към и връщащи се от лозята, овощните градини и нивите, разположени югозападно от град Свищов. В продължение на десетилетия по улицата ежедневно са минавали камионите, извършващи сметосъбирането и сметоизвозването, които са една от причините за сериозното увреждане на релефа и напречното сечение на улицата.

21. Известно е, че понастоящем няма прието решение на Общински съвет – Свищов за спиране на уличното осветление – нито за улици и квартала в града, нито за в селата. Затова бих искал да попитам защо вече около един – два месеца е спряно уличното осветление по улица „Иван Вазов”, по която се стига до Автогарата в града? Моля да предприемете действия за включване на уличното осветление по улица „Иван Вазов”. За това не е необходимо да се планират средства в годишния бюджет.

22. Както Ви е известно, в периода от 01.01.2018 г. до този момент, съм подал немалко жалби, сигнали и предложения до Вас, изготвени по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК), относно широк обхват от случаи, проблеми и теми. Отделно от тях съм подавал до Вас и становища по реда на други закони. Както Ви е известно, за всяка една жалба, сигнал или предложение по реда на АПК, властовият орган, до който е била адресирана, има законово задължение да отговори на подателя й. Срокът за отговор е до два месеца от подаването. В случай на сложност на разглеждания случай, срокът за отговор е до шест месеца от подаването. Считам, че подадените от мен жалби, сигнали и предложения не се характеризират със сложност. Бих искал да насоча вниманието Ви към факта, че за няколко от подадените от мен жалби, сигнали и предложения, въпреки че отдавна отминаха законовите срокове, все още не сте ме уведомили за решението си. Това представлява рецидивиращо закононарушение по смисъла на АПК, и е свидетелство за безотговорност, недобронамереност, недобросъвестност, предубеденост, и некомпетентност, от Ваша страна, или от страна на ръководените от Вас общински служители. Моля да предприемете действия за изпълнение на законовите си задължения спрямо мен, като ме уведомите по електронен път, чрез електронна поща или чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление”, за Вашите решения по всички жалби, сигнали и предложения, на които все още не сте ми отговорили. За предложенията ми до Вас относно проекта на План за интегрирано развитие на община Свищов за периода 2021-2027 г. не е необходимо да ми изпращате отговор, тъй като тези предложения не бяха изготвени по реда на АПК.

23. Очаквам на тук изброените мои предложения, коментари и въпроси относно проекта на бюджет за 2022 г. на Община Свищов да им отговорите по време на събитието за публично обсъждане, което ще се проведе на 11.03.2022 г., или на по-късен етап, но писмено.

24. Бих искал да предложа след завършване на процедурата за приемане на бюджета за 2022 г. да публикувате на Интернет сайта на Община Свищов не само протокола от публичното обсъждане, който задължително изготвяте, но и един допълнителен документ, който е също толкова важен, а именно справката, съдържаща всички постъпили предложения, възражения и коментари от заинтересованите физически и юридически лица, както и позицията на Община Свищов или на Общински съвет – Свищов: дали приема, неприема, или по какъв друг начин се отнася към всяко едно от изразените конкретни мнения. По същият начин се изготвят справките по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове. Бих искал да Ви съобщя, че непредоставянето на писмен отговор от страна на местната власт значително намалява интереса на участващите физически и юридически лица, както и обезсмисля провеждането на подобно обсъждане и събитие. А целта не е на обсъждането да присъстват и да се изказват само общински съветници, общински служители, кметове и кметски наместници от селата в общината, с които си общувате по ведомствени въпроси всяка седмица.

Илиян ПЛАМЕНОВ