Община Свищов ще реализира дългоочаквана модернизация на ВиК инфраструктурата по ОП „Околна среда 2021 – 2027“, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

ВиК „Йовковци“ ООД ще кандидатства за безвъзмездно финансиране на стойност малко над 254 млн. лв. по ОП „Околна среда“ чрез МРРБ, стана ясно по време на мероприятие, което се проведе на 4 май във водното дружество във Велико Търново.
На събитието бе презентирано Регионалното прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация, което е най-мащабното в страната от всичките шест изготвени до момента. В срещата участваха областният управител инж. Георги Гугучков, инж. Иванка Виденова – представител на МРРБ, управителят на ВиК „Йовковци“ ООД Илиян Илиев, директорката на РИОСВ Мая Радева, представители на общините от областта, Асоциацията по ВиК, Камарата на инженерите и др.
Пред участниците инж. Гугучков подчерта, че подобна мащабна инвестиция до момента в областта не е направена и тя в огромна степен ще реши натрупаните през годините проблеми. По думите му това е първа крачка към промяна водоснабдяването на населението, затова е много важно проектът, който е до 2029 г., да бъде реализиран успешно.
Йордан Минчев представи основните акценти от Регионалното прединвестиционно проучване за ВиК „Йовковци“. Той увери, че то е най-всеобхватното като брой агломерации, населени места и е най-големият и с най-голяма бюджетна рамка, с която ВиК операторът ще кандидатства за безвъзмездната финансова помощ по ОП „Околна среда“. Обхвата му съставлява 13 броя агломерации, три от които са с над 10 000 еквивалент жители – Велико Търново, Свищов и Горна Оряховица с комбинация Лясковец
Повече от две години, Община Свищов, заедно с ВиК „Йовковци“ и МРРБ, работи и участва активно в изработването на Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП) за доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата в обособената територия, като част от проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап2“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 – 2020“.
В резултат на разработеното РПИП бе изработен проектът, чрез който ВиК „Йовковци“ ООД ще кандидатства за безвъзмездно финансиране на стойност над 254 млн. лв. по ОП „Околна среда 2021 – 2027“, чрез МРРБ. При изготвянето на този стратегически документ Община Свищов основно детайлизира и приоритетно насочи усилията си към това да заложи и утвърди своите нужди, като защити интересите си, насочени към подобряване на ВиК инфраструктурата на територията на общината. С реализирането на проекта в Община Свищов ще бъде изграден напорен резервоар, нова пречиствателна станция за питейни води и ще се реконструира съществуващият довеждащ водопровод, междинната помпена станция и др., сред които подобряване на ВиК инфраструктурата и на територията на населените места.
Целите в рамките на проекта гарантират определянето на мерки и обекти за постигане на съответствие с Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г., относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека и Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води, както и намаляването на загубите на вода и устойчивост на ВиК услугите за потребителите. Община Свищов ще продължи активно да работи и съдейства за покриване целите на Директивите и успешното финализиране на проекта, който населението очаква повече от 30 години. Реализирането му е жизненоважно за жителите на общината и значително ще допринесе за подобряване качеството им на живот.