Община Свищов официално подаде своето проектно предложение за изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк за 50 млн. лева. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Днес Общината подаде своето проектно предложение за реализиране на най-важния проект за нейното икономическо развитие.

На свое извънредно заседание, проведено седмица, Общинския съвет – Свищов даде съгласие „Ииндустриален технологичен парк – Свищов“ ЕООД да кандидатства за финансиране по процедура „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“, от Националния план за възстановяване и устойчивост.

В резултат на това решение, на 16 ноември бе официално входирано предложението за изпълнение на инвестиции „Изграждане на “Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“, за близо 50 милиона лева, с ДДС.

Проектът за развитие на Дунавски индустриален технологичен парк, който предстои да бъде реализиран в община Свищов е следствие на един дълъг и трудно извървян административен процес, който в рамките на няколко години изискваше пълната отдаденост на общинското ръководство за реализирането на редица дейности, които се осъществиха с подкрепата на ключови национални и международни партньорства, и държавните институции.

Още през 2015 година Общината настоява пред Министерство на отбраната да и бъдат предоставени за управление и стопанисване старите имоти на бившите казарми в града, тъй като това е единствената възможност с територия над 300 дка, която да бъде развита като индустриална зона за привличане на инвеститори.

През 2018 година община Свищов придобива официално терените на бившите казарми, след което е взето първото решение за създаването на такава зона. С него Общината ясно заявява желанието си за изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк и поема този дълъг и нелек процес по преобразуването на съответните имоти. Благодарение на съвместната работата на част от Общински съвет – Свищов и цялата администрация, ръководена от кмета Генчев, за изграждането на Дунавския индустриален технологичен парк – Свищов са взети над 100 решения на ОбС – Свищов.

През същата година започват дейностите за изготвяне на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план и план за регулация и застрояване/ на бъдещата Индустриална зона. При нейното идейно проектиране са прецизирани най-добрите възможности, които са съобразени с всички институции, пряко ангажирани с изграждането ѝ. „

Въпреки последвалия период на несигурност през следващите няколко години, сложната икономическа и политическа обстановка, затрудняващи изключително много реализирането на един такъв дългосрочен и мащабен проект, кметът на Свищов и неговият екип не се отказват от поставената цел и целеустремено вървят по предначертания път стъпка по стъпка. Проведени са редица срещи и разговори с различни институции и организации, по време на които е защитена идеята за икономическия потенциал на Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов и развитието му като част от Северен централен регион.

Основен партньор на общината през целия период е държавата, която застава зад този проект и заедно с екипа по реализирането му преминава през тежките процедури, които трябва да се извървят, относно статута на бъдещия Дунавски индустриален технологичен парк. За неговото финализиране община Свищов сключва споразумение с държавните учреждения – Агенция пътна инфраструктура, „Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕСО ЕАД и ВиК „Йовковци“ ООД, които ще осигурят пътната връзка, газифицирането на зоната, енергийната ѝ независимост и ВиК инфраструктура с канализационните отклонения. Изготвени и одобрени са технически проекти за:

– 2 кръгови кръстовища на ул. „33ти Свищовски полк“, които ще бъдат изградени от АПИ, съгласно споразумение и ще обслужват дейността на зоната;
– Изграждането на газопровод, който ще захранва Индустриалната зона от газопреносната станция, автономно;
– Изграждане на ВиК инфраструктура и канализация в Индустриалния парк;
– Довеждане на електрозахранване с голяма мощност /два броя електропроводни отклонения по 110 kV, всяко на самостоятелна стълбовна линия/, необходимо за обезпечаване капацитета на дейност на бъдещите инвеститори.

За да се гарантира сигурността на бъдещото строителство върху терена, в края на 2022 година МРРБ предостави средства в размер 1.6 млн. лв. на община Свищов за бързи проектни геоложки проучвания на терени в цялата зона на бившите казарми. С цел проучване на земните пластове, са извършени 22 сондажа на дълбочина 60 м. В момента са изготвени всички необходими доклади от „Геозащита Плевен“ ЕООД и са предоставени на фирмата, която изготви идейния проект на Индустриалната зона.

С реализирането на Дунавския индустриален парк пред община Свищов се разкриват редица възможности, от които ще се възползват не само инвеститорите, но и жителите на цялата община. Такава възможност е именно откритият по време на предварителните проучвания минерален извор, в близост до терена на Дунавския индустриален парк, който ще захранва обществените зони и ще е предпоставка за развитието на балнеология не само в зоната, но и в града.

Другият ключов момент, който екипът от експерти по изграждане на Индустриалната зона успя да договори е изграждането на скоростната отсечка до бъдещата автомагистрала Русе – Велико Търново, която ще осигури отлична транспортна свързаност на общината с близките областни центрове и националната пътна мрежа. През месец септември министърът на транспорта подписа писмо, с което четирилентовият скоростен път до Свищов става обект от национално значение и ще бъде изграден успоредно с автомагистралата Русе – Велико Търново.

Като част от изискванията за финансиране на Програмата, а и като основна цел за развитието на икономиката в региона, Община Свищов успя да привлече вниманието на шест български и чуждестранни фирми, с които сключи меморандуми за сътрудничество. Фирмите, които ще разкрият нови работни места в общината, са с различни профили на дейност и имат сериозни инвестиционни намерения към Дунавския индустриален парк – Свищов.

Изграждането на тази сложна и мащабна инфраструктура по всички изисквания, ще създаде благоприятни условия за инвеститорите – местни и чуждестранни, които ще имат подкрепата на община и държава. Като основна единица по реалното изпълнение на Индустриалната зона ще бъдат интегрираните териториални инвестиции, привлечени чрез Плана за интегрирано развитие на общините и Интегрираните териториални стратегии.

Партньори на община Свищов в целия процес по реализирането на проекта са: Министерството на иновациите и растежа, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката, Министерството на транспорта, Министерството на отбраната, Министерство на енергетиката, Българската агенция за инвестиции, Българско-турската търговско-индустриална камара, Техпарк инженеринг ЕООД. От страна на висшите училища са: СА „Д. А. Ценов – гр. Свищов, РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе и НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново.

Отговорността, която община Свищов пое заедно със своите партньори вече е ясно заявена и голяма част от нелекия път вече и извървян. Предстои с общи усилия да се изгради една устойчива икономическа зона, която да генерира добавена стойност, да създаде добра среда за разкриване на работни места и по-добър живот за жителите на цялата община.