Община Свищов и Община Ценово създават на нова Местна инициативна рибарска група в изпълнение на стратегиите за ВОМР. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Във връзка с подготовка на местните общности за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ през Програмен период 2021 – 2027 г. и предстоящото обявяване на прием чрез подбор на проектни предложения за подготвителни дейности по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г., предстои община Свищов да сключи партньорско споразумение с община Ценово за представяне на проект за финансиране по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ и да създаде на нова Местна инициативна рибарска група /МИРГ/.

В територията на новата Местна инициативна рибарска група се предвижда да се включат всички населени места от община Свищов и община Ценово.

Местната инициативна рибарска група, ще бъде съставена от представители на публичния, частния и гражданския местен социо-икономически интерес, като на ниво вземане на решения нито публичният сектор, съгласно определението в националните правила, нито която и да било от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, представлява повече от 49 % от правата на глас. По този начин ще бъде спазена основната характеристика на ВОМР – партньорството да не се доминира от една-единствена публична или частна заинтересована група.

Подпомагането по процедурата е в размер до 3 млн. лв. и е насочено към постигане на следните основни цели:
• Подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни рибарски групи (МИРГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР);
• Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;
• Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕФМДРА;
• Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие;
• Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите.

В партньорското споразумение с Община Ценово, за изпълнението на проектно предложение по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“, Община Свищов ще бъде водещ партньор за представяне на проекта за финансиране, като ще включи в територията на създадения МИРГ, всички населени места от своята територия. Тя ще бъде учредител на Местна инициативна рибарска група със свой представител, определен от Общински съвет – Свищов, който ще бъде представител на Община Свищов и в Колективния върховен орган на МИРГ.