Община Свищов е партньор по проект за осигуряване на ваучери за детска кухня на деца от 10 месеца до три години. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

Община Свищов е партньор на Агенция за социално подпомагане по проект „Детска кухня“, финансиран по Програмата за храни и основно материално подпомагане, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Проектните дейности са насочени към осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, както и предоставяне на специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.

Основна целева група за подпомагане с детска кухня са деца, в т.ч. и деца с увреждания на:
– семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;
– самотни родители (осиновители) с ниски доходи;
– приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.

В обхвата на подпомагането попадат и семейства, при които е установен риск от изоставяне на децата, майки, жертви на насилие, деца, настанени в приемни семейства, семейства, потребители на социални услуги. Нуждаещите се лица ще бъдат идентифицирани от Дирекция за социално подпомагане гр. Свищов, въз основа на данните за подпомаганите лица и семейства, данните от отделите „Закрила на детето“, от доставчици на социални услуги на местно ниво и от други източници. За всеки конкретен случай ще се извършва индивидуална преценка, като освен доходният тест ще се оценява и нивото на материално лишение на семейството и необходимостта от този вид подкрепа.

Помощта ще се предоставя под формата на ваучери за детска кухня и е предназначена за деца, за които не е осигурено хранене по друг ред.

За деца близнаци от кръга на основната целева група, детска кухня се предоставя за всяко дете – близнак.

Желаещите за включване в проекта трябва да посетят Дирекция за социално подпомагане град Свищов.