Министерството на земеделието обяви обществена консултация за промени в Наредба № 5 от 2015 г., с която се определят видовете и стойностите на компенсаторните плащания за земеделските стопани, които стопанисват обработваеми земи, постоянни пасища и трайни насаждания, попадащи в защитените зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000“ в цялата страна. Целта на мярката е да обезщети земеделските стопани, които изпълняват селскостопанска дейност и спазват задължителните ограничения и забрани, определени в заповедите за обявяване на защи
тените зони. Компенсаторните плащания представляват помощ за пропуснати приходи, за извършени допълнителни разходи и за спестени разходи. Компенсаторните плащания в посочените в проекта стойности ще се предоставят по заявления за подпомагане, подадени след 01.01.2022 г. През тази година за първи път, след 15 години закъснение и очакване, в Наредбата са включени 136 защитени зони за опазване на природните местообитания в цялата страна, което позволява на земеделските стопани да кандидатстват по мярка 12 от Програмата за развитие на селските райо
ни 2014 – 2020 г. Заповедите за повечето от тези 136 защитени зони бяха обнародвани през миналата година. Очаква се промените в Наредбата да бъдат приети от Министерския съвет през месец април 2022 г.
По отношение на територията на община Свищов, за първи път са посочени стойности за компенсаторни плащания за защитените зони „Свищовска гора“, „Обнова – Караман дол“, „Персина“ и „Студена река“ – и четирите са обявени по Директивата за опазване на природните местообитания. По отношение на защитена зона „Остров Вардим“, обявена по Директивата за опазване на дивите птици, от тази година за първи път ще се предоставя компенсаторно плащане за нововъведената забрана за използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.

Справка с извадки от проекта на Наредба, с допълнени коментари, относно предложените стойности на компенсаторни плащания по отношение на защитените зони, които напълно или частично попадат на територията на община Свищов, може да се изтегли от следния адрес (.DOC файл, 3 страници, формат А4, 116 КБ): https://dox.abv.bg/download?id=ca3789f0ed

Заинтересованите физически и юридически лица могат да изпратят в срок до 21 март 2022 г. своите становища, предложения и коментари до Министерството на земеделието относно обсъжданите промени в Наредбата. За повече информация:
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6637

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.