Свищов загуби своето челно място в обществено-стопанския живот на областта! Под погледа на текущия кмет Свищов беше обезличен, превърнат в Придунавския придатък на В. Търново, загуби критична маса от населението си и стопанската си активност.

Време е Свищов да върне достойнството си! На всички е ясна ролята на кмета и на търновските велможи в обезличаването на общината ни! В исторически план винаги Свищов се е развивал добре, когато е бил с независимо управление, противостоящо на търновските амбиции за доминация и културно асимилиране. Поредица от свищовски управници водиха силна политика срещу домогванията на Търново. До управлението на текущия кмет!

Проучването на Института за пазарна икономика от 2023 год. категорично показва, че Община Свищов вече не е на картата на водещите икономически центрове, независимо от инвестиционната активност на химическия комбинат „Свилоза“! Очевидно е, как за десетилетие общината ни се превърна в икономическа пустиня! А само преди 12 години община Свищов е една от 36-те общини, центрове на градски агломерации. С изпадането от списъка на големите и значими градове в България сме на път да бъдем категоризирани в район в индустриален упадък!

Нека да си спомним възстановяването от земетресението през 1977 г., когато средствата за това бяха пренасочени към проекти в Търново! Да си спомним за дългогодишните опити с всякакви средства ФК „Академик“ – Свищов да е по-слаб и назад от ФК „Етър“. ВТУ, специализиран в педагогиката разви икономически специалности, „крадейки“ ноу-хау, преподаватели и студенти.

Напомняме за огромната административна тежест, която свищовлии днес понасят заради концентрацията на определени административни услуги в отдалечения на цели 90 км областен център. За всяка услуга като подновяване на шофьорска книжка или регистрация на автомобил нашите съграждани трябва да си пускат отпуска и да харчат много по-големи средства от тези на привилегированите лясковчани или горнооряховци, живеещи на 10 мин. от областния център!

Областната асоциация по ВиК, която трябваше да оправи водните неволи на Свищов, доведе само до повишаване на цената на водата! Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, Велико Търново се председателства от Областния управител на област Велико Търново. В тази асоциация Свищов има 10,75% от гласовете – т.е. вече е безгласна буква! В резултат – половината свищовски села са в тежко безводие. А цената е много по-висока, в сравнение с цената преди влизането в сдружението. Така вместо да се ремонтират и изградят водопроводи и канализационни системи във всяко населено място, община Свищов субсидира доставянето на вода за общините от областта ни! А там, където общините продължиха да оперират чрез общински ВиК дружества, напр. в Петрич, цената е три пъти по-ниска от търновската цена! ТРИ ПЪТИ! Сполай ти, Търново!

Населените места в нашата община, от своя страна са третирани неравноправно. За едни има съществени по обем инвестиции, а за други липсва дори питейна вода. Проблемите се решават не по значимост, а по степен на приближеност към местната власт и в частност кмета на общината. Кметовете на населените места са оставени да се справят сами – кой както може. В селата проблемът с обезлюдяването е още по-осезаем. Липсата на работа, както и на междуселищен транспорт в рамките на общината принуждават хората да потърсят препитание накъде другаде – в по-големите градове или направо в чужбина. Наблюдава се феодализация и страх, а хората обикновено са възрастни и зависими.

Какво предлагаме през следващия мандат, ако получим доверието на нашите съграждани:
⦁ Предоговаряне и преосмисляне на мястото на Свищов в областта! Подценяването на общината ни в областните програмни документи е факт, който не може да се скрие! Ако усилията останат напразни, ще информираме местната общност и ще стартираме кампания за отделяне от Великотърновска област и присъединяване към Плевенска или Русенска област, в зависимост от договорените ползи, улеснения и изгоди за жителите на община Свищов!
⦁ Осигуряване и гарантиране на свързаност между населените места и общинския център чрез нова транспортна схема в партньорство с лицензираните превозвачи.
⦁ Развитие на населените места чрез задържане и привличане на нови жители от страната и чужбина, окуражаване и подкрепа на местното предприемачество и подобряване на средата.
⦁ Излизане от „ВиК Йовковци”.
⦁ Въвеждане на паспортизация на уличната мрежа и подземната техническа инфраструктура с приоритетни инвестиции за планираните за рехабилитация пътища, тротоари и ВиК мрежи, а не кампанийно и аварийно харчене на милиони с неясна ефективност.
⦁ Решаване на проблемите с доставката на питейна вода за свищовските села по реда на Закона за обществените поръчки, чрез инженерно-геоложки проучвания, нови водохващания, ефективни съоръжения за пречистване.

⦁ Ангажиране научния потенциал на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ за експертна подкрепа на реализацията на Плана за интегрирано развитие на община Свищов, Плана за възстановяване и устойчивост с изготвяне на междинни и последващи оценки на въздействието.
⦁ Развитие на програма за реурбанизация на свищовските села с популяризиране на наличните за продажба къщи и дворове пред местни и чуждестранни инвеститори (втора възраст и трета възраст), желаещи да имат своя нов дом в крайдунавска България.
⦁ Гарантиран инвестиционен бюджет за всяко кметство. Осигуряване на финансиране за улично осветление във всички 15 села, а не само за едно, за сметка на останалите 14.
⦁ Възстановяване на кварталната програма „Местни инициативи“.

Стефан ПРОДАНОВ,
кандидат за кмет на община Свищов, подкрепен от Местна коалиция
ВМРО-БНД и Ние идваме с номер 68 в интегралната бюлетина за избор на кмет на община Свищов, общински съветници и кметове на кметства.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!