Днес в Свищов стартира изпълнението на проект „Енергийна ефективност на сградата на ДГ „Чиполино“, който ще се реализира с безвъзмездна финансова помощ от Националният доверителен екофонд (НДЕФ), подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“. Това съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Общината.

В присъствието на кмета Генчо Генчев, ресорният зам.-кмет Анелия Димитрова, директорът на детското заведение Боряна Цонова и представители на фирмата изпълнител Билдинг СВ ЕООД, официално бе дадено начало на дейностите по проекта, като всички си пожелаха те да бъдат завършени качествено и в срок.

Стойността на договора за СМР възлиза на 377 836 лв., от които 150 000 лв. съфинансиране на Общината.

ДГ „Чиполино” е едно от най-старите детски заведения на територията на общината. Сградата, в която се помещава детската градина е публична общинска собственост, строена 1974 година. Към момента в детското заведение се обучават общо 140 деца, разпределени в 2 яслени и 4 градински групи. За тях се грижат общо 31 човека персонал, от които 23 учители, 4 медицински сестри, 1 педагог и 3 детегледачки.

Основната цел на проекта е насочена към подобряване, обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в сградата на ДГ „Чиполино“, град Свищов, като проектното предложение предвижда дейности и мерки, насочени към осигуряване на благоприятна, иновативна и модерна, енергийно ефективна и функционална образователна инфраструктура. В пакета от мерки са заложени: топлоизолация на външните стени; топлоизолация покрив; топлоизолация на под; мярка за енергоспестяване при генериране на топлина и вентилация, която предвижда подмяна на горивната база и преминаване от отопление на нафта на пелети, чрез подмяна на горелката; възможност за оползотворяване на енергия от ВЕИ, чрез изграждане на соларни системи за БГВ, включващи 8 бр. соларни панели, захранващи бойлери с две серпентини; доставка и монтаж на два индивидуални рекуператори, за подов монтаж, които да осигуряват нормативно изискуемите количества обработен пресен въздух; доставка и монтаж на система за енергиен мениджмънт, която ще обхваща 3 измервателни точки.

Повишената енергийна ефективност на сградата ще доведе до повишаване на мотивацията на децата, подобряване на образователните резултати и не на последно място до намаляване на разходите за енергоносители и по-ефективното им управление.

Проектът пряко ще допринесе за подобряване качеството на образование, възпитание и грижи, полагани в детското заведение, осигурявайки сигурна, осъвременена и достъпна среда за децата, съответстващи с европейските изисквания.

Изпълнението на проектните дейности ще позволи на Община Свищов да насочи своите ограничени бюджетни ресурси към изпълнението на други инфраструктурни обекти, за които целевата група – жителите на общината считат, че са приоритетни.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.