Незаконен добив на инертни материали от защитена зона спря Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново, пише Труд нюз. Проблемът касае остров Вардим край Свищов.

Екоинспекторите са се активирали, след като са получили множество сигнали от жители на населеното място и граждански сдружения, като първият е бил през февруари. Към момента има наложена принудителна административна мярка – спиране на дейността, а нарушителят ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“ – Велико Търново е глобен.

На 12 март е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ – Велико Търново и БДДР – Плевен, при която е констатирано, че в коритото на река Дунав, между село Вардим и остров Голям Вардим, се провежда изземване на наносни отложения/добив на инертни материали от речното дъно. Съоръженията са разположени на значително разстояние от определения участък, за който от Изпълнителна агенция „Поддържане и проучване на река Дунав“ – Русе е издадено разрешение за ползване на повърхностен воден обект с цел изземване на наносни отложения, с титуляр ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“ – в участък от км 541,000 до км 540,300.

Определеният участък в разрешителното се намира извън границите на защитената зона, след островите Голям и Малък Вардим и е бил предмет на осъвместена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимостта със защитени зони (ОС) за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект с цел изземане на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас на р. Дунав в участък от км 541,000 до км 540,300“, приключила с Решение №ВТ-45-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново да не се извършва ОВОС.

За речния участък, където е констатирано изземването на наносни отложения по време на проверката, в РИОСВ – Велико Търново не е постъпвало уведомление за инвестиционно предложение, съответно не е извършвано съгласуване/одобрение на дейности, след провеждане на приложимите законово изискуеми процедури по оценка на въздействието върху околната среда и/или оценка за съвместимост. В допълнение, този участък попада изцяло в защитена зона – BG0002018 Остров Вардим за опазване на местообитания и птици, обявена със заповед на министъра на околната среда и водите.

На 10 април от експерти на инспекцията е извършена проверка на място за последващ контрол по изпълнението на принудителната административна мярка и постъпили нови сигнали. Констатирано е, че изземването на наносни отложения в границите на защитената зона е преустановено. При проверка на 15 април е установено, че принудителната мярка се спазва. На 26 април не е констатирано изземване на наносни отложения в границите на защитената зона. Работи се в участъка с действащо разрешително.