🎖️ Цел: Социална справедливост и сигурност. Достоен живот за всеки, без бедност и с намаляващи неравенства. Социален щит за младите, работниците, пенсионерите и уязвимите. Преодоляване на демографската катастрофа.

📌 За младите:
➢ Еднократна помощ при раждане: за първо дете – 600 лв., за второ дете – 1200 лв., за
трето дете – 1700 лв., за всяко следващо – 300 лв.;
➢ Еднократна помощ в размер на 7 минимални работни заплати (7700 лв. за 2025 г.) за
всяко второ и трето дете на родители, които са осигурени минимум 24 месеца назад
(обхваща над 9 000 родители);
➢ Еднократна помощ в размер на 10 минимални работни заплати (11 000 лв. за 2025 г.) за майки и осиновителки на дете до 1 г., учещи висше образование в редовна форма на обучение (обхваща 6 000 жени);
➢ Държавна стипендия за майки студентки в редовна форма на обучение с деца до 6-
годишна възраст в размер на 300 лв. месечно;
➢ Обвързване и изравняване на размера на майчинството през втората година с размера
на минималната работна заплата (ок. 60 000 майки);
➢ Нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години (обхваща близо 300 000 млади хора);
➢ Безплатни лекарства за всички деца до 14 г. (обхваща над 1 милион деца).

📌 За работещите:
➢ Минимална работна заплата за 2025 г. в размер на 1100 лева изчислена по законово
установения механизъм, предложен от БСП;
➢ Увеличение на дневното обезщетение за безработица (минималното и максималното)
съобразно ръста на МРЗ (60%) и максималния осигурителен доход МОД (60%) ;
➢ Увеличение на средствата по Националния план за действие по заетостта с 10%;
➢ Мерки за повишаване на безопасността на работното място;
➢ Преодоляване на феномена „работещи бедни“ и гарантиране на достойни доходи.

За пенсионерите:
➢ Осигуряване на по-високи доходи за пенсионерите чрез преизчисляване на всички
пенсии (обхваща близо 1,3 милиона пенсионери);
➢ Законово уреждане на задължително изплащане на коледни и великденски добавки за всички пенсионери: с размер на пенсията под средната за страната – добавка 20 на сто от минималната пенсия; с размер на пенсията над средната за страната – добавка 10 на сто от минималната пенсия;
➢ Увеличение на т.нар. „вдовишки добавки“ (добавка от пенсията или сбора от пенсиите,
които е получавал починалият съпруг/съпруга (чл. 84 от КСО, във връзка с чл. 49 от НПОС)
от 30% на 33%;
➢ Увеличение на добавката от Учителския пенсионен фонд (за учителите, които са
придобили право на ранна пенсия от УПФ, но които се пенсионират при условията на чл.
68, ал. 1 и 2 от КСО), от 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна
вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия на 0,5 на сто;
➢ Безплатни лекарства за хората над 75-годишна възраст (или за пенсионерите).
Проект2/26-04-2024

📌За уязвимите:
➢ Създаване на държавни социални предприятия и финансиране на предприятия за хора с увреждания;
➢ Законодателство в защита на хората с увреждания за гарантиране правото на труд и достоен живот;
➢ От 10 до 25 декември 2023 г. еднократна помощ от 100 лева за хора с увреждания
(всички, които получават помощи от АСП- по чл. 20 от ЗХУ).

🗳️ Коалиция БСП за България 24✔️
🔴 Преференция 108✔️

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.