Създават защитена зона Черната могила по Натура 2000 в Драгомирово, научи Актуално Свищов.

Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ обяви обществени обсъждания на проекти на 14 заповеди за обявяване и на 2 заповеди за промени на защитени зони за опазване на природните местообитания. Защитените зони на територията и в акваторията на страната са част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Заинтересованите физически и юридически лица могат да представят писмени становища, възражения и предложения относно проектите в срок до 16 декември 2023 г.

Сред тези защитени зони, които предстои да бъдат обявени, е Черната могила, намираща се в землището на село Драгомирово, община Свищов. Площта й е 116,624 декара.

Документацията е публикувана на Интернет мястото на МОСВ, в раздел „Природа“, подраздел „Обществени обсъждания“.