Общинските съветници на Свищов увеличиха капитала на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД. Това стана на извънредно заседание на местния парламент.

150 хиляди е увеличението на капитала, което бе прието без дебат и с гласували „против“.

„Към настоящия момент са предприети дейности по изграждане на индустриалния парк. Дружеството не осъществява търговска дейност и не генерира приходи за сметка на фактически необходими разходи, регистрирани във финансовите му отчети. Членовете на съвета на директорите не получават възнаграждение, въпреки ангажираността им с дейността на дружеството.
Във връзка с горното дружеството следва да разполага с оперативни финансови средства за извършване на необходими разходи. За целта следва да се вземе решение от едноличния собственик на капитала – Община Свищов, за отпускане на необходимия финансов ресурс.
Общината в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД може да финансира дейността му само чрез увеличение на капитала с оглед ограниченията на Закона за държавните помощи“, е записано в мотивите за решението.

На извънредната си сбирка съветниците учредиха и ново общинско дружество, свързано с развитието на индустриалния парк. За временен шеф на новото общинско дружество – до провеждане на конкурс бе избран Илиян Венков Георгиев.

„Към настоящия момент са предприети действия по изграждане на индустриалния парк, като съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове дейностите по експлоатацията му следва да бъдат извършвани от оператор на индустриалния парк.
Тъй като собственик на индустриалния парк е „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, чл. 9, ал. 4 от Закона за индустриалните паркове указва, че функциите на оператор могат да се изпълняват и от друго търговско дружество.
Във връзка с това, с настоящото се предлага да бъде учредено ново публично предприятие – търговско дружество с ограничена отговорност „Индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕООД с едноличен собственик на капитала Община Свищов, което да изпълнява функциите на ОПЕРАТОР на индустриалния парк, собственост на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД“

На основание чл. 25, ал. 1, т. 6 във връзка с чл.26 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приета с Решение № 489/27.05.2021 г., Прот. № 29 на Общински съвет – Свищов, предлагам за временно изпълняващ длъжността управител до провеждането на конкурс, но не по-късно от 6 месеца, да бъде избран: Илиян Венков Георгиев., е записано в мотивите за това решение.

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали. Изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com. Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна правна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.