Общинските съветници на Свищов провеждат извънредно заседание, на което създават Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, научи Актуално Свищов.

Първа точка е – Прекратяване на социална услуга за резидентна грижа – Център за настаняване от семеен тип за стари хора (ЦНСТСХ) „Св. Иван Рилски” – Свищов. Това става със заповед на социалната агенция. Със същата се създава Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания.

Проекта на решение, което ще разгледат утре, 6 октомври от 14 часа съветниците:

Дава съгласие за създаване на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания /ЦНСТПЛФУ/ „Св. Иван Рилски” в град Свищов, която се финансира от държавния бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт до нейното приемане, регламентиращ социалната услуга като делегирана от държавата дейност с осигурено финансиране съгласно Закона за държавния бюджет на Република България.
Параметри на услугата:
1. Вид: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания /ЦНСТПЛФУ/- резидентна грижа съгл. чл. 15 , т. 8 от ЗСУ
2. Профил: Специализирана социална услуга
3. Начин на организация и управление – социалната услуга ще се предоставя от Община Свищов чрез второстепенен разпоредител Общинска служба „Социални дейности”
4. Адрес: град Свищов, ул. „Княз Борис I” № 36
5. Брой потребители: 15 /петнадесет/
6. Брой и длъжности на служителите, които извършват дейността по предоставяне на социалната услуга – 14 /четиринадесет/: управител, социален работник, рехабилитатор, медицинска сестра, санитари – 7, трудотерапевт, хигиенист и работник поддръжка.
7. дата на създаване на социалната услуга ЦНСТПЛФУ – делегирана от държавата дейност – 29.09.2023 г.

Мотиви: На 02.10.2023 г. в община Свищов е получена интегрална Заповед № РД01-1979/ 29.09.2023 г. от изпълнителния директор на АСП за предварително одобрение за създаване на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания /ЦНСТПЛФУ/.
Със заявление от 22.06.2023 г. до АСП, община Свищов инициира производство за създаване на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания /ЦНСТПЛФУ/„Св. Иван Рилски” град Свищов. Необходимостта се породи от факта, че към настоящия момент, настанените лица в Центъра са 15 и всички имат ЕР на ТЕЛК с определена степен на увреждания от 50 до 100% с чужда помощ: 8 потребители с ТЕЛК над 90% с чужда помощ; 1 с 90% без ч.п.; 5 потребители с ТЕЛК 71-90% и 1 с ТЕЛК от 50-70% , с диагнози: последици от мозъчен инфаркт; други първични гонаратрози; пертрохантерно счупване; серопозитивен ревматоиден артрит; болест на Паркинсон; мозъчен инфаркт, причинен от оклузия или стеноза на церебрални артерии; хипертонично сърце със (застойна ) сърдечна недостатъчност; застойна сърдечна недостатъчност; увреждане на междупрешленните дискове в поясен и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия. Сградният фонд, дворните пространства, материалната база, специализираното обзавеждане и оборудване благоприятстват осигуряването на качествени грижи и достоен живот на лица с увреждания. За предоставяне на социалната услуга са осигурени специалисти (рехабилитатор, мед.сестра и трудотерапевт) с нужното образование и компетенции за работа с лица с увреждания. Поради тази причина резидетната социална услуга е предпочитана от лица с трайни увреждания и техните семейства, като добра възможност за грижи, дейности и осигуряване на достоен живот.

До 15 октомври гласувайте в анкетата ни: За кого ще гласувате на 29 октомври за кмет?

Гласът може да дадете ТУК