ПУДООС отпусна на община Свищов над 143 хиляди лева за предоставяне на компостери за зелени и други биоотпадъци на домакинствата, съобщиха от пресцентъра на Общината.
Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда одобри безвъзмездна финансова помощ на община Свищов, в размер на 143 493,60 лв., за реализирането на проект „Предоставяне на домакинствата в община Свищов на компостери за зелени и други биоотпадъци“.
С изпълнението на проектното предложение се цели намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Свищов и тяхното вредно въздействие върху околната среда и здравето на населението, както и постигането на ефективно използване на ресурсите. Постигането на целта на проекта е важна част от Общинската програма за управление на отпадъците на община Свищов за периода 2021-2028 г. и е предпоставка за създаването на максимални условия за предотвратяване на образуването на отпадъци. С изпълнение на дейностите по проекта ще се насърчи и засили използването на общите природни ресурси чрез осъществяване на съвместни екологични действия; ще се повиши обществената осведоменост относно намаляване и оползотворяването на биоразградими отпадъци; ще се изгради капацитет на заинтересовани страни за намаляване на отпадъците и въпросите, свързани с повторната им употреба, опазване и подобряване качеството на почвата, водата и въздуха, подобряване на местните екологичните политики.
Изпълнението на проекта ще доведе до следните социално-икономически ефекти:
– Популяризиране на идеята за компостиране на зелените и биоразградими отпадъци и оползотворяването им на място от домакинствата;
– Подобряване резултата в изпълнението на заложените общински цели и количеството депонирани битови биоразградими отпадъци;
– Накрая, но не на последно място – постигане на възпитателен ефект, чрез личен пример.
В резултат на реализирането на проектното предложение ще се увеличи количеството на рециклираните и оползотворени отпадъци и повиши общественото съзнание на населението на територията на община Свищов. Внедряването на компостерите ще доведе до по-добри практики в домакинствата. Предвидени за закупуване са два типа компостери. За жилищата, които са с по-малка незастроена площ и се отглеждат предимно декоративни растения и храсти, са предвидени компостери от 740 л., а за домакинствата, в които се отглеждат едногодишни земеделски култури на територията на общината са предвидени компостери от 1000 л.